Meaning of word abarbeiten

in German - Vietnamese dictionary
* đông từ (hat)
- eine Schuld abảbeiten +: làm việc trả nợ
- sich abảbeiten: làm việc cho tới kiệt sức hay kiệt lực
- hoàn thành, hoàn thiệ

Sentence patterns related to "abarbeiten"

Below are sample sentences containing the word "abarbeiten" from the German - Vietnamese. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "abarbeiten", or refer to the context using the word "abarbeiten" in the German - Vietnamese.

1. Warum muss ein Pilot vor jedem Start eine Checkliste abarbeiten?

Tại sao phi công xem xét kỹ các mục trong bảng kiểm tra trước khi cất cánh?

2. Würde er diese Punkte nicht sorgsam abarbeiten, könnte es zu einem schlimmen Flugzeugunglück kommen.

Trước mỗi chuyến bay, họ cẩn thận kiểm tra máy bay theo từng mục ghi trong bảng đó. Nếu không làm thế, nguy cơ gặp rủi ro sẽ cao.

3. Ich dachte, wir würden Ihre Erfolge abarbeiten. Aber all die persönlichen Informationen... fantastisch, unerwartet und bewegend.

Tôi nghĩ chúng tôi chỉ muốn thực hiện về những tác phẩm lớn của bà, nhưng tất cả những bật mí riêng tư... kì ảo, bất ngờ và vô cùng cảm động.