Meaning of word abberufbar

in German - Vietnamese dictionary
* tính từ
- có thể gọi về, có thể đòi về, có thể triệu về, có thể triệu hồi, có thể gọi tái ngũ, còn nhớ lại được, có thể huỷ bỏ, có thể rút lại được