Meaning of word abbruch

in German - Vietnamese dictionary
@der Abbruch (-s, Abbrüche)
* danh từ
- sự pá, sự tháo ra từng phần.
- việc ngưng, đình chỉ (thương thuyết, đàm phán).
- sự cắt đứt, tuyệt giao (liên lạc, quan hệ).
- sự thiệt hại.

Sentence patterns related to "abbruch"

Below are sample sentences containing the word "abbruch" from the German - Vietnamese. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "abbruch", or refer to the context using the word "abbruch" in the German - Vietnamese.

1. * sozialer Rückzug und Abbruch familiärer Beziehungen

* Cô lập đối với xã hội và cắt đứt các mối quan hệ gia đình

2. Das ist ein Code-Zehn-Abbruch.

Ngừng ngay chiến dịch này lại.

3. Hat die Wissenschaft Ihrem Glauben Abbruch getan?

Việc nghiên cứu khoa học có làm suy yếu đức tin của anh không?

4. Dropkick, wir empfehlen nachdrücklich den Abbruch der Mission.

Chúng tôi đề nghị dứt khoát ngừng ném bom.

5. Abbruch ist keine Alternative, aber wenn sie die Mission gefährdet...

Hủy bỏ không phải là chọn lựa, nhưng nếu cô ấy

6. Fehler bei Erstellung der Treiberdatenbank: Unerwarteter Abbruch des abhängigen Prozesses

Gặp lỗi khhi tạo cơ sở dữ liệu trình điều khiển: tiến trình con đã kết thúc bất thường

7. Im Oktober 1965 wurde das Schiff nach Spanien zum Abbruch verkauft, der in Valencia erfolgte.

Cuối cùng vào tháng 10 năm 1965, con tàu bị bán để tháo dỡ tại Tây Ban Nha.

8. 1624: Abbruch der diplomatischen Beziehungen mit Spanien, japanische Jesuiten beginnen Missionierung in Siam.

1624 – Cắt đứt quan hệ ngoại giao với Tây Ban Nha. - Tu sĩ dòng Tên Nhật Bản bắt đầu truyền giáo ở Xiêm.

9. Es ist vermutlich ein Protokollfehler aufgetreten, der zum Abbruch der Verbindung geführt hat

Có lẽ gặp lỗi giao thực, gây ra máy phục vụ đóng kết nối, đễ đáp ứng lỗi

10. Noch am selben Tag gab daraufhin der saudische Außenminister den Abbruch der diplomatischen Beziehungen zum Iran bekannt.

Cả Bahrain, một đồng minh của Saudi cũng tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iran.

11. Nächste Woche treffen sich die Ältesten. Dann werden wir über den Abbruch Ihres Abstergo-Projekts abstimmen.

Tuần tới khi các Trưởng lão họp, chúng tôi sẽ bỏ phiếu để ngừng dự án Abstergo của ông.

12. „Die Rechtsgrundlage für den Abbruch einer religiösen Veranstaltung in zu diesem Zweck vorschriftsmäßig angemieteten Räumlichkeiten fehlte eindeutig.“

“Khi làm gián đoạn một buổi họp tôn giáo diễn ra tại địa điểm đã được thuê hợp pháp cho mục đích đó, rõ ràng các quan chức đã hành động thiếu cơ sở pháp lý”.

13. Der Abbruch der Belagerung bedeutete, daß sie vor dem Blutbad bewahrt blieben, das während der Drangsal gedroht hatte.

Việc giải vây có nghĩa là họ được cứu không bị giết trong cơn đại nạn này.

14. Mangelndes Vertrauen herrscht offenbar auch in der internationalen Politik, wie der Abbruch von Friedensgesprächen und nicht eingehaltene Feuerpausen erkennen lassen.

Xét về chính trị quốc tế, những cuộc hòa đàm dở dang và những vi phạm lệnh ngừng bắn cho thấy sự thiếu lòng tin tưởng.

15. Die Höhle wurde beim Abbruch von Kalksteinen im Steinbruch der Biggetaler Kalkwerke am 19. Juli 1907 entdeckt und schon im gleichen Jahr vom Besitzer touristisch erschlossen.

Hang này được phát hiện trong quá trình khai thác đá vôi ở thung lũng đá vôi Bigge Works (Biggetaler Kalkwerk) vào ngày 19 tháng 7 năm 1907 và được chủ sở hữu mở ra cho khách du lịch cùng năm đó.

16. Die lange Schleppe des Pfaus tut seiner Laufgeschwindigkeit anscheinend keinen Abbruch, doch wenn er zum Flug ansetzt, scheint ihm dieses Gepränge etwas hinderlich zu sein.

Bộ lông dài thượt dường như không khiến công bay chậm lại tuy có vẻ hơi bất tiện khi nó mới cất cánh.

17. Am 9. September 1959 wurde das Schiff für 240.000 Dollar an die Union Mineral and Alloys Corp. mit Sitz in New York zum Abbruch verkauft, die es bis Mai 1961 in Panama City, Florida, abwrackte.

Vào ngày 9 tháng 9, nó được bán cho hãng Union Mineral and Alloys Corp., New York, và được tháo dỡ tại Panama City, Florida vào năm 1961.

18. Doch all dies tut der ewigen Wahrheit des wiederhergestellten Evangeliums, wie sie in der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage zu finden ist, keinen Abbruch und wirft keinen Schatten auf sie.

Nhưng mặc dù với điều này, lẽ thật vĩnh cửu của phúc âm phục hồi được tìm thấy trong Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô vẫn không bị hoen ố, bị thu nhỏ hoặc bị hủy diệt.

19. Eine reguläre Abmeldung ist nicht möglich. Der Sitzungsmanager reagiert nicht. Sie können versuchen herunterzufahren, indem Sie gleichzeitig die Strg-, Umschalt-und Rücktaste drücken. Beachten Sie aber, dass Ihre aktuelle Sitzung bei einem solchen Abbruch nicht gespeichert wird

Không thể đăng xuất cho đúng. Không thể liên lạc với bộ quản lý phiên chạy. Bạn có thể cố gắng ép buộc thoát bằng cách bấm tổ hợp phím Ctrl+Alt+Backspace; tuy nhiên, hãy ghi chú rằng phiên chạy hiện thời sẽ không được lưu khi bạn ép buộc thoát