Meaning of word behandeln

in German - Vietnamese dictionary
@behandeln
- {to attend} dự, có mặt, chăm sóc, phục vụ, phục dịch, đi theo, đi kèm, theo hầu, hộ tống, + to) chú trọng, chăm lo
- {to deal (dealt,dealt)} + out) phân phát, phân phối, chia, ban cho, giáng cho, nện cho, giao du với, có quan hệ với, giao thiệp với, chơi bời đi lại với, giao dịch buôn bán với, buôn bán
- chia bài, giải quyết, đối phó, đối xử, đối đãi, ăn ở, cư xử
- {to handle} cầm, sờ mó, vận dụng, sử dụng, điều khiển, luận giải, nghiên cứu, bàn về, quản lý, xử lý, chỉ huy
- {to manage} trông nom, chế ngự, kiềm chế, sai khiến, dạy dỗ, dạy bảo, thoát khỏi, gỡ khỏi, xoay xở được, giải quyết được, dùng, đạt kết quả, đạt mục đích, xoay sở được, tìm được cách
- {to manipulate} vận dụng bằng tay, thao tác, lôi kéo, vận động
- {to process} chế biến gia công, kiện, in ximili, diễu hành, đi thành đoàn, đi thành đám rước
= behandeln (Wunde) {to dress}+
= behandeln (Medizin) {to vet}+
= behandeln [mit,wegen] {to treat [with,for]}+
= grob behandeln {to maul}+
= barsch behandeln {to brusque}+
= gemein behandeln {to do the dirty}+
= brutal behandeln {to brutalize; to savage}+
= unsanft behandeln {to bang; to knock about}+
= ärztlich behandeln {to doctor}+
= ungnädig behandeln {to disfavour}+
= chemisch behandeln {to process}+
= schlecht behandeln {to blunder; to maltreat; to mistreat; to misuse; to slight; to use ill}+
= anständig behandeln {to give a square deal}+
= teuflisch behandeln {to bedevil}+
= jemanden gut behandeln {to behave towards someone}+
= jemanden grob behandeln {to treat someone roughly}+
= etwas pfleglich behandeln {to handle something carefully}+
= jemanden schlecht behandeln {to fuck around}+
= jemanden ungerecht behandeln {to wrong someone}+

Sentence patterns related to "behandeln"

Below are sample sentences containing the word "behandeln" from the German - Vietnamese. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "behandeln", or refer to the context using the word "behandeln" in the German - Vietnamese.

1. Sie behandeln Zähne.

Họ chỉnh răng cho người khác.

2. Wir behandeln die Bösartigkeit.

Chúng tôi sẽ điều trị các nguyên nhân ác tính tiềm ẩn.

3. * Vom Dienstaufseher zu behandeln.

* Do anh giám thị công tác phụ trách.

4. Jedes Kind individuell behandeln

Hãy đối xử mỗi đứa con như một cá nhân

5. * (Vom Dienstaufseher zu behandeln.)

* Do giám thị công tác phụ trách.

6. Wozu uns unterschiedlich behandeln?

Và không có lý do gì để cung cấp cho chúng ta những thứ thuốc khác nhau.

7. Und so behandeln wir Fälle.

Chúng tôi giải quyết rất là chuyên nghiệp.

8. Besprechung. Vom Dienstaufseher zu behandeln.

Bài giảng và thảo luận do anh giám thị công tác phụ trách.

9. Wir mussten Erwachsene so behandeln.

Nhưng chúng tôi phải mổ cho cả người đã trưởng thành.

10. Wie man Kriegsgefangene behandeln soll.

Cách đối xử với tù binh!

11. * Von einem Ältesten zu behandeln.

* Do một anh trưởng lão phụ trách.

12. Wir behandeln Gäste mit Respekt.

Phải tôn trọng khách khứa chứ.

13. Behandeln Nigger so ihre Damen?

Đây là cách mấy ông da đen đối xử với phụ nữ à?

14. Verzweigte DNS kann man eventuell behandeln.

ADN biến thái có thể được chữa trị bằng trụ sinh.

15. Lassen sich Zeugen Jehovas medizinisch behandeln?

Nhân Chứng Giê-hô-va có chấp nhận các phương pháp điều trị theo y khoa không?

16. Behandeln wir sie gönnerhaft oder herablassend?

Chúng ta có lên giọng kẻ cả và hách dịch với họ không?

17. (b) Wie sollten Älteste Gewissensfragen behandeln?

b) Các trưởng lão nên xem những vấn đề lương tâm như thế nào?

18. So würde der Heiland Menschen behandeln.“

Đó là cách mà Đấng Cứu Rỗi sẽ đối xử với mọi người.”

19. Nach Möglichkeit vom Dienstaufseher zu behandeln.

Nếu có thể, giao cho giám thị công tác phụ trách phần này.

20. * Vom Sekretär der Versammlung zu behandeln.

* Do anh thư ký của hội thánh phụ trách.

21. Lord Vader wird die Flotte behandeln.

Chúa tể Vader sẽ xử lý hạm đội.

22. Ärzte behandeln Sie wie ein Stück Fleisch?

Bác sĩ chữa trị cho ông như một cục thịt à?

23. Heutzutage behandeln wir Bluthochdruck meistens mit Pillen.

Hiện huyết áp cao chủ yếu được điều trị qua thuốc.

24. Das werden wir im nächsten Artikel behandeln.

Bài tới sẽ bàn về điều này.

25. Diesen Programmpunkt behandeln Älteste oder geeignete Dienstamtgehilfen.

Phần này được giao cho một trưởng lão hoặc một phụ tá hội thánh hội đủ điều kiện.

26. Hysterie psychologisch-sexueller Natur kann man behandeln.

Chứng ít-tê-rít của tâm sinh dục tự nhiên có thể chữa được.

27. Fragen und Antworten. Vom Dienstaufseher zu behandeln.

Thảo luận theo lối vấn đáp, do giám thị công tác phụ trách.

28. Ich werde dich wie eine Königin behandeln.

Tôi sẽ đối xử với bạn như một nữ hoàng.

29. Fragen und Antworten, vom Dienstaufseher zu behandeln.

Thảo luận theo lối vấn đáp. Do anh giám thị công tác phụ trách.

30. Wie wir diese schmerzlichen Wunden behandeln sollen?

Để băng bó cho vết thương đau đớn này?

31. Darum behandeln Sie mich auch mit Beruhigungsmitteln.

Vì sao cô chữa trị cho tôi bằng thuốc an thần.

32. Wir mussten sie mit Respekt behandeln und zelebrieren.

Chúng ta phải đối xử trân trọng và hoan nghênh chúng.

33. Viren sind schwerer zu behandeln als Bakterien-Infektionen.

Virus thì thường khó chữa hơn là nhiễm khuẩn.

34. Besprechung mit den Zuhörern, vom Dienstaufseher zu behandeln.

Phần thảo luận với cử tọa do anh giám thị công tác phụ trách.

35. Wenn die was finden, kann man's vielleicht behandeln.

Nếu họ xác định được gì đó trên phim x-quang... họ có thể chữa trị.

36. Tiefere Hautverbrennungen stets von einem Arzt behandeln lassen!

Những vết thương sâu vào da luôn luôn phải được bác sĩ điều trị.

37. Im nächsten Artikel werden wir einige davon behandeln.

Bài tới sẽ bàn luận về một số phương pháp này.

38. Wir müssen Jimmy behandeln wie ein rohes Ei.

Ta phải thật nhẹ nhàng với tình cảnh của Jimmie.

39. Hören Sie auf, mich wie ein Möbelstück zu behandeln!

Đừng có đối xử tôi như đồ trang trí như thế.

40. Adressen (URLs) als lokale Dateien behandeln und anschließend löschen

Xử lý địa chỉ Mạng (URL) là tập tin cục bộ và xoá bỏ chúng về sau

41. Welche wertvolle Eigenschaft werden wir im folgenden Artikel behandeln?

Chúng ta sẽ xem xét đức tính cao quý nào trong bài tới?

42. [ " Bürgerrechte " ] [ " Behandle jeden, wie du dich selbst behandeln würdest. " ]

[ " Quyền công dân " ] [ " Đối xử với mọi người như cách mà bạn muốn được đối xử " ]

43. Sie ruinieren sein Leben und behandeln ihn mit Sarkasmus.

Anh đã phá huỷ tương lai của anh ấy, coi thường anh ấy với sự chế nhạo.

44. Sich bei Verdacht auf eine Malariainfektion sofort behandeln lassen.

Nếu bị mắc bệnh, hãy chữa trị ngay.

45. Sie wurden auch beauftragt, als Richter Rechtsfälle zu behandeln.

Họ cũng được bảo phải hành động như những người phân xử các vụ kiện tụng.

46. Behandeln Sie die Frau gut oder verlassen Sie sie.

Anh phải đối xử đàng hoàng với người phụ nữ đó hoặc là rời bỏ cổ.

47. Es wird Zeit, beide gleichberechtigt zu behandeln, wie Zwillinge.

Đã đến lúc chúng ta làm chúng nó cân bằng hơn, giống cặp sinh đôi hơn.

48. Dich wie meinen Schüler behandeln, nicht wie meine Tochter.

Đối xử con như học trò của mình, chứ không phải như con gái mình.

49. Jeder Patient, den wir behandeln, hat ein passgenaues Implantat.

Mọi bệnh nhân chúng tôi chữa trị đều có một vật cấy ghép vừa vặn tuyệt đối.

50. Sie werden Sie respektieren, wenn Sie sie besser behandeln.

Tôi nghĩ nếu được đối xử tử tế hơn, họ sẽ kính nể.