a barnburner in Czech

a barnburner napínavá hra Entry edited by: B2 a barnburner narážka na bajku o muži, který spálil stodolu aby se zbavil krys Entry edited by: pruduska a barnburner úspěšný výsledek Entry edited by: pruduska a barnburner významná událost Entry edited by: pruduska

Use "a barnburner" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "a barnburner" from the English - Czech Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "a barnburner", or refer to the context using the word "a barnburner" in the English - Czech Dictionary.