a in Turkish

a 1.  ingiliz alfabesinin ilk harfi 2. birinci kalite veya derece 3. (müz.) la notası, la perdesi 4. (A.B.D.) en yüksek not. 1. bir, herhangi bir (ünsüzle başlayan kelimelerden önce kullanılır 2. (bak.) an) 3. her bir, -de, -ne: twice a year senede iki defa, two lira a dozen düzinesine iki lira.

Use "a" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "a" from the English - Turkish Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "a", or refer to the context using the word "a" in the English - Turkish Dictionary.