abate in Turkish

1. azaltmak, indirmek 2. kısmen yahut tamamıyla kesmek 3. azalmak, eksilmek, hafiflemek, çekilmek 4. hükmü kalmamak abatement azaltma, azaltılma, azalış, tenzil 5. kesilmiş yahut indirilmiş meblâğ.

Use "abate" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "abate" from the English - Turkish Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "abate", or refer to the context using the word "abate" in the English - Turkish Dictionary.