abbreviate in Turkish

1. kısaltmak, özetlemek, ihtisar etmek abbreviation kısaltma, remiz, bir veya birtakım kelimeleri gösteren harf veya harfler 2. özetleme, ihtisar 3. kısaltılmış yazı, özet 4. (müz.) bir takım notaları gösteren remiz yahut işaret.

Use "abbreviate" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "abbreviate" from the English - Turkish Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "abbreviate", or refer to the context using the word "abbreviate" in the English - Turkish Dictionary.