abdicate in Turkish

1. -(den.) çekilmek, -(den.) vazgeçmek, feragat etmek: resmen bırakmak veya feragat etmek 2. (özellikle hükümdarlıktan)tacını ve tahtını terk etmek abdica'tion tacını ve tahtını terk etme.

Use "abdicate" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "abdicate" from the English - Turkish Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "abdicate", or refer to the context using the word "abdicate" in the English - Turkish Dictionary.