aberration in Turkish

1. hata, dalâlet, doğru yoldan ayrılma, inhiraf 2. yan delilik, akıl hastalığı 3. sapıklık 4. (astr.) sapınç, sapma 5. adese veya ayna sisteminde bütün ışınların bir noktaya toplanamaması.

Use "aberration" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "aberration" from the English - Turkish Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "aberration", or refer to the context using the word "aberration" in the English - Turkish Dictionary.