abide in Turkish

1. bir yerde kalmak 2. sabit durmak 3. tahammül etmek, dayanmak, çekmek 4. ikamet etmek, oturmak, sakin olmak, mukim olmak abide by sebat etmek 5. itaat etmek durmak.

Use "abide" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "abide" from the English - Turkish Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "abide", or refer to the context using the word "abide" in the English - Turkish Dictionary.