about in Turkish

1. (edat.) -(e) dair, hakkında 2. çevresine, etrafında 3. yakında, civarında, havalisinde 4. ötesinde berisinde, her yerinde 5. ile meşgul 6. için About facel (ask.), (emir.) Geriye don (I.) about to come gelmek üzere beat about the bush bin dereden su getirmek about-face geriye dönüş. fikir veya karar değişimi.She has a special air about her. Kendine özgü bir havası var. 1. aşağı yukarı, takriben, kadar 2. her tarafta 3. etrafa, etrafına 4. ötede beride, şurada burada 5. aksi yöne, obur tarafa 6. sıra ile about half a kilo yarım kilo kadar about 7 o'clock saat yedi sularında Iook about etrafına bakınmak order one about iş yüklemek put the ship about gemiyi aksi yöne çevirmek, tiramola etmek Turn about is fair play Tam karşılığını yapmak hak icabıdır.

Use "about" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "about" from the English - Turkish Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "about", or refer to the context using the word "about" in the English - Turkish Dictionary.