above in Turkish

1. yukarıda olan 2. yukarıda zikredilmiş, daha önce gösterilmiş olan 3. semada olan, gökteki. 1. daha yukarıda olarak, sıraca önce olarak 2. rütbe veya iktidarca üstün olarak above-board doğru, hilesiz, aşikâr above ground yeryüzünde, toprağa gömülmemiş. 1. (edat) yukarısına, yukarısında, üstüne, üstünde fevkine, fevkinde 2. -(den.) yukarıya, yukarıda, ustun 3. daha çok above all hepsinden ziyade, bütün bunlardan başka.

Use "above" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "above" from the English - Turkish Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "above", or refer to the context using the word "above" in the English - Turkish Dictionary.