abridge in Turkish

1. kısaltmak, özetlemek, kesmek 2. mahrum etmek abridgement kısaltma, özetleme 3. azalma, kesilme 4. bir eser, demeç veya sözün kısaltılmış şekli 5. özet, hulâsa.

Use "abridge" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "abridge" from the English - Turkish Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "abridge", or refer to the context using the word "abridge" in the English - Turkish Dictionary.