absurd in Turkish

1. anlamsız, manasız, akılsızca, gülünç 2. birbirine karşıt düştüğü için yanlış 3. imkansız, olmayacak absurdity anlamsızlık, manasızlık 4. delilik, maskaralık absurdly esassız olarak 5. saçma bir şekilde absurdness anlamsızlık, manasızlık, akılsızlık.

Use "absurd" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "absurd" from the English - Turkish Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "absurd", or refer to the context using the word "absurd" in the English - Turkish Dictionary.