Meaning of word abort

in English - Vietnamese Medical Dictionary
Chặn tiến triển
Sảy thai
Không phát triển, thui

Sentence patterns related to "abort"

Below are sample sentences containing the word "abort" from the English - Vietnamese Medical Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "abort", or refer to the context using the word "abort" in the English - Vietnamese Medical Dictionary.

1. Abort missile

Huỷ bỏ cuộc bắn

2. We should abort, sir.

Chúng ta nên hủy chiến dịch, thưa ngài.

3. What's the abort force.

Cường độ lực phá hủy là bao nhiêu?

4. Strongly recommend we abort.

Tôi đề nghị thiết tha là hủy chiến dịch.

5. She wants me to abort my baby.

Nó muốn mẹ nạo thai.

6. There has to be a way to abort the warhead.

Ta phải ngăn chặn đầu đạn hạt nhân này.

7. The immediate repercussion of this move was to abort McDowell's coordinated attack with McClellan on Richmond.

Hậu quả tức thời của cuộc hành quân này là cuộc tấn công phối hợp của McDowell với McClellan tại Richmond bị huỷ bỏ.

8. Promiscuity also leads to unwanted pregnancy, which in some cases presents a temptation to abort the unborn.

Ngoài ra, vì quan hệ tình dục bừa bãi nên nhiều thiếu nữ có thai ngoài ý muốn, và trong một số trường hợp dẫn đến việc phá thai.