bi-iliac line in Vietnamese

Đường hai mào chậu

Sentence patterns related to "bi-iliac line"

Below are sample sentences containing the word "bi-iliac line" from the English - Vietnamese Medical Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "bi-iliac line", or refer to the context using the word "bi-iliac line" in the English - Vietnamese Medical Dictionary.

1. try bi-color fireworks

thử pháo hoa hai màu

2. ban chuan bi di

prepare yourself

3. To be honest, I left Bi Tianhao.

Không giấu ông Tôi và Hoà Thiên Hạo chia tài sản rồi.

4. And it has to be bi-directional.

Đây là một giao tiếp hai chiều.

5. We're gonna nail that son of a bi-

Bọn ta sẽ hốt cái tên chó ch...

6. Môn bi sắt là một môn thể thao thú vị.

Pétanque is an interesting sport.

7. So it's very, very low in terms of after-pain compared to an iliac crest harvest.

Vì vậy, khả năng đau đớn hậu phẫu là rất nhỏ so với phương pháp ghép xương chậu.

8. Even for the daughter of the god of war, that girl's a mythic bi-

Thậm chí là con gái thần chiến tranh, cô bé đó thật là bí ẩn.

9. After a confrontation with Bi-Ryu, she is left injured and drained of energy.

Trong một lần chạm trán với Bi-Ryu, cô bị thương nặng và nội công cũng cạn kiệt.

10. Eun-bi faces many challenges as Kang So-young transfers to Sekang High School and tries to reveal her real identity, as well as using her Dad's authority to make Eun-bi transfer from the school.

Eun-bi phải đối mặt với nhiều thách thức như Kang So Young chuyển đến trường trung học Sekang và cố gắng tiết lộ danh tính thực sự của mình, cũng như tận dụng sự giúp đỡ của bố mình để khiến Eun-bi chuyển đi.

11. From 1806 to 1866, Andorra's flag was a vertical bi-colour of yellow and red.

Từ năm 1806 đến năm 1866, lá cờ của Andorra là một lá cờ ba màu thẳng đứng vàng và màu đỏ.

12. Instead, he preferred a bi-national state with "continuously functioning, mixed, administrative, economic, and social organizations."

Thay vào đó, ông ủng hộ một nhà nước liên bang gồm 2 quốc gia với "cơ cấu chức năng liên tục, hỗn hợp, quản trị, kinh tế, và xã hội."

13. His first eight were printed in 1908 in the first issue of the bi-monthly Hyperion.

Tám truyện đầu được in năm 1908 trong số đầu của tập san hai tháng một kỳ Hyperion.

14. Bi-Ryu is a rather simple young man, unable to catch up with the times on his own.

Bi-Ryu là một chàng trai đơn giản, không thể theo kịp thời đại.

15. That line is called the particle's world line.

Đường cong này được gọi là tuyến thế giới (world line) của hạt.

16. “Many girls in my school claim to be either lesbian, bisexual, or ‘bi-curious,’” says 15-year-old Becky.

Becky, 15 tuổi, cho biết: “Nhiều bạn nữ trong trường mình tuyên bố họ là người đồng tính, song tính, hoặc tò mò về quan hệ tình dục với hai giới”.

17. Below the 'opt_in_style' line, add the new 'products' line.

Bên dưới dòng "opt_in_style", thêm dòng "sản phẩm" mới.

18. Rose Line.

Hồng Tuyến.

19. Corporate headquarters for the employee-owned Bi-Mart corporation and family-owned supermarket Market of Choice remain in Eugene.

Tổng hành dinh của Công ty do công nhân có phần làm chủ Bi-Mart và hệ thống Market of Choice do gia đình làm chủ đặt tại Eugene.

20. Time Line

Dòng thời gian

21. Our conversion comes step-by-step, line upon line.

Sự cải đạo của chúng ta đến theo từng bước một, từng hàng chữ một.

22. Each line in the file ends with a line break.

Mỗi hàng trong tệp kết thúc bằng dấu ngắt dòng.

23. Becoming teachable is a process of learning line upon line.

Việc trở nên dễ dạy là một tiến trình học hỏi từng hàng chữ một.

24. Line chart – Connects the closing price values with line segments.

Biểu đồ đường – Kết nối các giá trị giá đóng cửa với đoạn đường thẳng.

25. Axis-line width

Bề dày đường trục