big mouth in Vietnamese

Big mouth nghĩa là miệng rộng trong y khoa.
Nghĩa bóng chỉ người hay khoe khoang, khoác lác.

Use "big mouth" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "big mouth" from the English - Vietnamese Medical Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "big mouth", or refer to the context using the word "big mouth" in the English - Vietnamese Medical Dictionary.

Sentence patterns related to "big mouth"

Below are sample sentences containing the word "big mouth" from the English - Vietnamese Medical Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "big mouth", or refer to the context using the word "big mouth" in the English - Vietnamese Medical Dictionary.

1. Serves you right, big mouth.

Đáng đời nghe, miệng bự.

2. Your big mouth was a revelation.

Không ngờ mồm anh to mức đấy.

3. Me and my big mouth, I guess.

Em và cái loa phát thanh của em.

4. For having a big mouth is for what.

Vì đã không giữ mồm giữ miệng.

5. Then I had to open my big mouth.

Nhưng rồi tôi phải mở mồm ra.

6. What did you do about it, big mouth?

Cậu có làm được gì không, miệng bự?

7. That partner of yours he's got a big mouth.

Đó là tên cộng sự của ông... nó khá là bép xép.

8. But your old gym teacher has a big mouth.

Ông thầy thể dục cũ của cậu có vẻ thích buôn dưa lê.