big shot in Vietnamese

Danh từ
(từ lóng) như big bug

Sentence patterns related to "big shot"

Below are sample sentences containing the word "big shot" from the English - Vietnamese Medical Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "big shot", or refer to the context using the word "big shot" in the English - Vietnamese Medical Dictionary.

1. Some kind of big shot.

Một kiểu làm to

2. You think you're a big shot.

Mày nghĩ mày dữ dằn lắm à?

3. Probably just wanted to impress people, be a big shot.

Có thể muốn gây ấn tượng với mọi người, tạo một cú nổ lớn.

4. Must be some big shot, everyone is waiting for him.

Phải có một người vai vế, tất cả mọi người đang chờ đợi anh ta.

5. He lived like a big shot on other people's money.

Anh ta sống vương giả trên tiền của người khác.

6. The big shot here was a little crybaby, all right.

Tên nhóc to con này hồi xưa hay khóc nhè lắm.

7. Big shot thinks he's got a fancy freakin'car and he can block the pump.

Thằng chó đó nghĩ nó có cái xe sang nên nó có thể chặn ngang chỗ bơm xăng hả.