big-city in Vietnamese

tính từ
thành thị, ở thành thị

Sentence patterns related to "big-city"

Below are sample sentences containing the word "big-city" from the English - Vietnamese Medical Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "big-city", or refer to the context using the word "big-city" in the English - Vietnamese Medical Dictionary.

1. Not home, land and big city like this,

Không có căn nhà, quốc gia hay thành phố nào lớn thế này.

2. Yet, he admits that it is hard to live near a big city.

Thế nhưng, anh thừa nhận rằng thật là khó khi sống gần một thành phố lớn.

3. Imagine a primitive tribesman who has been taken from his jungle home to visit a big city.

Bạn hãy tưởng tượng một người thuộc một bộ lạc sơ khai được dẫn ra từ trong rừng để đi viếng thăm một thành phố lớn.