big-eyed herring in Vietnamese

%%326

cá trích mắt t

Sentence patterns related to "big-eyed herring "

Below are sample sentences containing the word "big-eyed herring " from the English - Vietnamese Medical Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "big-eyed herring ", or refer to the context using the word "big-eyed herring " in the English - Vietnamese Medical Dictionary.

1. A herring?

Cá trích?

2. "Big Bang, Brown Eyed Girls, Jewelry... The trend of J-pop 'Electronica'".

“Big Bang, Brown Eyed Girls, Jewelry... The trend of J-pop 'Electronica'” (bằng tiếng Hàn).

3. It's a member of the herring family.

Nó thuộc dòng cá trích.

4. sleepy-eyed.

dời chân đi.

5. Cut down a tree with a herring?

Đốn một cái cây bằng một con cá trích?

6. They made a herring out of Bismarck.

Người ta sản xuất cá mòi lấy tên Bismarck.

7. Other large fish also feed on adult herring.

Cá lớn khác cũng ăn cá trích trưởng thành.

8. Is she a patient or a pickled herring?

Cô ta là bệnh nhân hay con cá trích ngâm giấm đây?

9. In New Zealand it is also known as the sprat or herring, but is neither a true sprat nor a true herring.

Tại New Zealand nó còn được gọi là sprat (cá trích cơm) hay herring (cá trích), nhưng thực tế nó chẳng phải cá trích cơm mà cũng chẳng phải cá trích thật sự.

10. Eating "Hollandse Nieuwe" (Dutch brined herring) the Dutch way.

Ăn "Hollandse Nieuwe" (cá trích muối Hà Lan) theo kiểu Hà Lan.

11. I'm getting misty-eyed.

Mắt tôi bắt đầu cay rồi đấy.

12. Little doe-eyed bitch.

Chỉ là một con khốn với đôi mắt nai tơ.

13. You three-eyed monster.

Ngươi đúng là dễ lừa!

14. Did you know that two blue-eyed parents can sometimes have a brown-eyed child?

Anh có biết là bố mẹ đều mắt xanh đôi lúc cũng đẻ ra con mắt nâu không?

15. Your father was one-eyed?

Cha em bị chột ư?

16. The Three-Eyed Raven's dead.

Quạ Ba Mắt chết rồi.

17. The five-eyed one, right?

Con có 5 mắt đúng không?

18. The herring used for surströmming are caught just prior to spawning.

Loại cá trích được sử dụng để chế biến surströmming bị bắt ngay trước khi sinh sản.

19. This species also hybridizes regularly with the herring gull in Alaska.

Loài này cũng lai tạo thường xuyên với mòng biển săn cá trích ở Alaska.

20. This is the surprising part: given that you started with just two red-eyed mosquitos and 30 white-eyed ones, you expect mostly white-eyed descendants.

Đây mới là điều đáng ngạc nhiên: khi ta bắt đầu thí nghiệm với chỉ 2 con muỗi mắt màu đỏ và 30 con mắt màu trắng, thì ta thường cho rằng kết quả phần lớn muỗi con sẽ có mắt màu trắng.

21. The trade in herring is an important sector of many national economies.

Việc buôn bán cá trích là một ngành quan trọng của nhiều nền kinh tế quốc gia.

22. We'll start with cheese and herring... followed by the pepper steak flambé.

Chúng tôi sẽ bắt đầu với cá trích phô-mai... sau đó là thịt bò sốt tiêu.

23. And he eyed the other wistfully .

Và ông bâng khuâng quan sát vị khách .

24. Top choices are salmon , mackerel , herring , lake trout , sardines , anchovies , and tuna .

Cá hồi , cá thu , cá trích , cá hồi vùng Ngũ đại hồ , cá mòi , cá cơm , và cá ngừ là những lựa chọn hàng đầu .

25. she whispered , still looking around bug-eyed .

cô thì thầm , giương đôi mắt lồ lộ về phía tôi .