big-eyed soldier (fish) murdjan in Vietnamese

%%339

cá sơn mắt to,Myripristis

Sentence patterns related to "big-eyed soldier fish murdjan"

Below are sample sentences containing the word "big-eyed soldier fish murdjan" from the English - Vietnamese Medical Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "big-eyed soldier fish murdjan", or refer to the context using the word "big-eyed soldier fish murdjan" in the English - Vietnamese Medical Dictionary.

1. Anableps anableps, the largescale four-eyed fish is a species of four-eyed fish found in fresh and brackish waters of northern South America and Trinidad.

Cá bốn mắt vảy lớn, tên khoa học Anableps anableps, là một loài cá bốn mắt được tìm thấy trong vùng nước lợ miền bắc Nam Mỹ và Trinidad.

2. Fried fish sandwiches such as the Filet-O-Fish (from McDonald's) and BK Big Fish (Burger King).

Chuỗi thức ăn nhanh như McDonald (McDonald) và Burger King (Burger vua) có sản phâm bánh sandwich cá chiên.

3. "Big Bang, Brown Eyed Girls, Jewelry... The trend of J-pop 'Electronica'".

“Big Bang, Brown Eyed Girls, Jewelry... The trend of J-pop 'Electronica'” (bằng tiếng Hàn).

4. Your CI hooked us a pretty big fish.

Chim lợn của anh biếu ta con cá lớn đấy.

5. A big fat pilot fish that feeds on nothing.

Một tên mập ú không làm được gì cả.

6. Storms come and go, the big fish eat the little fish, and I keep on paddling.

Những cơn bão tới rồi lại đi, cá lớn nuốt cá bé, và tôi vẫn tiếp tục chèo chống.

7. Lovely, big, golden chips with a nice piece of fried fish.

Hay chiên vàng rụm với cá tươi chiên...

8. As Joʹnah sinks down into the water, the big fish swallows him.

Khi Giô-na chìm xuống nước thì có một con cá lớn nuốt ông.

9. He took the block and he put it into the program exactly where the big fish eats the little fish.

Cậu ấy dùng khối block và bỏ nó vào trong chương trình ngay vị trí mà cá lớn ăn cá bé.

10. " Soldier "?

" Binh nhất "

11. sleepy-eyed.

dời chân đi.

12. And sure, it may be just one big old silly fish, but it's helping.

Nó có thể chỉ là một con cá ngu ngốc to lớn già cỗi nhưng lại có ích.

13. He's a soldier.

Bạn ấy là người lính.

14. Catching, processing, and marketing fish was thus big business in the Galilee of Jesus’ day.

Đánh bắt, chế biến và buôn bán cá là ngành kinh doanh quan trọng của vùng Ga-li-lê vào thời Chúa Giê-su.

15. So then, each time the big fish eats the little fish, he will increment the score, and the score will go up by one.

Nên, mỗi lần cá lớn ăn cá bé, cậu ta sẽ được thêm điểm, và điểm này sẽ được cộng dồn.

16. I'm getting misty-eyed.

Mắt tôi bắt đầu cay rồi đấy.

17. Literally soldier of god.

Nghĩa là " người lính của Chúa ".

18. On your feet, soldier.

Cử động đi nào, người lính!

19. Little doe-eyed bitch.

Chỉ là một con khốn với đôi mắt nai tơ.

20. You three-eyed monster.

Ngươi đúng là dễ lừa!

21. Look, you are in my little pond now, and I am the big fish that runs it.

Anh đang ở trong rừng của tôi, và tôi là con cọp đang cai quản.

22. Except as a soldier.

Trừ việc vinh danh như một người lính.

23. Did you know that two blue-eyed parents can sometimes have a brown-eyed child?

Anh có biết là bố mẹ đều mắt xanh đôi lúc cũng đẻ ra con mắt nâu không?

24. Hey, I'm not a soldier.

Tôi không phải là lính tráng.

25. You're not a soldier anymore.

Cậu không còn là lính nữa.