big-eyed tuna in Vietnamese

%%355

cá ngừ mắt to, Parathunus

obesus

Sentence patterns related to "big-eyed tuna"

Below are sample sentences containing the word "big-eyed tuna" from the English - Vietnamese Medical Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "big-eyed tuna", or refer to the context using the word "big-eyed tuna" in the English - Vietnamese Medical Dictionary.

1. "Big Bang, Brown Eyed Girls, Jewelry... The trend of J-pop 'Electronica'".

“Big Bang, Brown Eyed Girls, Jewelry... The trend of J-pop 'Electronica'” (bằng tiếng Hàn).

2. Tuna surprise.

Cá ngừ bất ngờ.

3. Tuna basil, Mr. Sully.

Cá ngừ húng quế, ông Sully.

4. I had a tuna sandwich.

Tôi ăn bánh mì cá ngừ.

5. sleepy-eyed.

dời chân đi.

6. Tuna salad and black coffee.

Cá mòi xà lách và cà-phê đen.

7. A bone in the tuna.

Xương cá ngừ ấy mà.

8. I'll have the tuna on rye.

Tôi sẽ ăn bánh mì kẹp cá ngừ.

9. I made her tuna with pickle.

Tớ làm cho cô ấy chút thịt cá ngừ với dưa chua.

10. So we can save the bluefin tuna.

Ta có thể cứu được cá ngừ vây xanh.

11. We can't just buy any tuna.

Cá ngừ không mua bừa được.

12. I'm getting misty-eyed.

Mắt tôi bắt đầu cay rồi đấy.

13. The tuna fish is rare in the Algarve.

Cá ngừ từng có rất nhiều ở Algarve.

14. Tuna casserole does it to me every time.

Món cá ngừ buộc tôi phải làm vậy

15. Little doe-eyed bitch.

Chỉ là một con khốn với đôi mắt nai tơ.

16. You three-eyed monster.

Ngươi đúng là dễ lừa!

17. Can I have a tuna sandwich, please?

Cho tôi cái bánh kẹp cá ngừ với?

18. Then you should definitely avoid the tuna.

Ồ, vậy cô nên tuyệt đối tránh cá ngừ.

19. Albacore tuna has more omega-3 than canned light tuna , but it also has a higher concentration of mercury contamination .

Cá ngừ Albacore chứa hàm lượng Omega-3 cao hơn cá ngừ trắng đóng hộp , nhưng cũng có hàm lượng nhiễm thuỷ ngân cao hơn .

20. Potatoes, pasta... and a few tins of tuna!

Khoai tây, mỳ sợi và vài hộp cá!

21. Canned tuna is widely available in Continental Portugal.

Cá ngừ đóng hộp có mặt rộng rãi ở Bồ Đào Nha lục địa.

22. Did you know that two blue-eyed parents can sometimes have a brown-eyed child?

Anh có biết là bố mẹ đều mắt xanh đôi lúc cũng đẻ ra con mắt nâu không?

23. Your father was one-eyed?

Cha em bị chột ư?

24. The Three-Eyed Raven's dead.

Quạ Ba Mắt chết rồi.

25. No, I just don't like tuna very much.

Không, chỉ là tôi không thích cá ngừ cho lắm.