big-game in Vietnamese

Xem big game

Sentence patterns related to "big-game"

Below are sample sentences containing the word "big-game" from the English - Vietnamese Medical Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "big-game", or refer to the context using the word "big-game" in the English - Vietnamese Medical Dictionary.

1. I was throwin'the big game.

Tôi đã bán độ.

2. Winners in the big game

Chiến thắng trong những cuộc chơi lớn

3. During the big game, get updates in real time.

Suốt thời gian diễn ra trận đấu lớn, nhận các cập nhật trong thời gian thực.

4. Nobody likes playing for a coach who throws the big game.

Không có ai thích chơi cho một huấn luyện viên bán độ.

5. Uh, they caught our big game hunter, and his extradition flight lands tonight.

Họ đã bắt được chuyên gia săn bắn của chúng ta và chuyến bay trao trả hắn sẽ hạ cánh tối nay.

6. In eight states, only a big game license is required to hunt American black bears.

Trong tám tiểu bang, chỉ có một giấy phép săn bắn loài thú tiêu khiển lớn là cần thiết để săn gấu đen.

7. You're looking for the one that just flew in a group of big game tourists.

Chúng ta tìm kiếm công ty nào vừa chở nhóm khách du lịch có cuộc săn lớn.

8. 19 states require a bear hunting license, with some also requiring a big game license.

Mười chín tiểu bang đòi hỏi phải có giấy phép săn bắn gấu, với một số cũng đòi hỏi phải có giấy phép săn bắn loài thú tiêu khiển lớn.

9. The Bavarian Mountain Dog specialises in tracking injured big game following the traces of blood the prey loses after being shot.

Chó săn miền núi Bayern chuyên về theo dõi động vật bị săn bị thương nặng bằng cách lần dấu vết máu con mồi trốn chạy sau khi bị bắn.