big-tree plum in Vietnamese

%%320

cây mận Mehico, Prunus

mexicana

Sentence patterns related to "big-tree plum"

Below are sample sentences containing the word "big-tree plum" from the English - Vietnamese Medical Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "big-tree plum", or refer to the context using the word "big-tree plum" in the English - Vietnamese Medical Dictionary.

1. Under a big camphor tree.

Dưới một cây long não...

2. As the plum tree can usually grow for a long time, ancient trees are found throughout China.

Do mai có thể sinh tồn trong một thời gian dài nên có rất nhiều cây mai cổ thụ ở khắp Trung Quốc.

3. 62 A Kingdom Like a Big Tree

62 Vương quốc như một cây cao lớn

4. The tree is situated in Umeyashiki, a plum garden by the banks of the Sumida River in Kameido.

Cây nằm ở Umeyashiki, một khu vườn mơ bên bờ sông Sumida ở Kameido.

5. Under oak trees and storax trees and every big tree,+

Dưới cây sồi, cây bồ đề và mọi cây to lớn,+

6. Have another plum pudding.

Ăn thêm một cái bánh tráng miệng mận nữa đi.

7. You'd see plum blossom.shaped watermarks on the backing paper

Phía trên có khắc hình hoa mai nhè nhẹ.

8. “You will become like a big tree the foliage of which is withering, and like a garden that has no water.”

“Vì các ngươi sẽ giống như cây thông khô lá, như vườn không nước”.

9. A historic seaport with a vibrant tourism industry, Newburyport includes part of Plum Island.

Là một cảng biển lịch sử với một ngành công nghiệp du lịch sôi động, Newburyport bao gồm một phần của đảo Plum.

10. 11 Later Jehovah’s angel came+ and sat under the big tree that was in Ophʹrah, which belonged to Joʹash the Abi-ezʹrite.

11 Sau đó, thiên sứ của Đức Giê-hô-va đến+ và ngồi dưới cái cây to lớn ở Óp-ra, thuộc về Giô-ách người A-bi-ê-xe.

11. A plane tree and a chestnut tree.

Một cây mã đề và một cây hạt dẻ.

12. Big skies, big hearts, big, shining continent.

Những bầu trời bao la, những trái tim nhân hậu, vùng lục địa tươi sáng.

13. Plum minister food and drink will also not use to worry about.

Plum bộ trưởng thực phẩm và đồ uống sẽ cũng không sử dụng phải lo lắng về.

14. Big Cat's, Big Adventure.

Mèo lớn, Cuộc phiêu lưu lớn.

15. Plum blossoms, apple blossoms, orange blossoms, some cherry blossoms, and most almond blossoms are white.

Hoa mận, hoa táo, hoa cam, một số hoa anh đào khác, và hầu hết hoa hạnh nhân đều có màu trắng.

16. Mr. and Mrs. Cuckoo-Bananas just offered me the plum job of defending them.

Hai ông bà thần kinh linh tinh vừa đề nghị anh công việc béo bở là biện hộ cho họ.

17. He's a big, big fan.

Một người hâm mộ cuồng nhiệt

18. The juniper tree, the ash tree, and the cypress together,+

Cả cây bách xù, cây tần bì và cây bách cũng cùng nhau đến,+

19. Triangular tree expander

Bộ bung cây hình tam giác

20. The tree of knowledge and the tree of life seem mythical.

“Cây biết điều thiện và điều ác” và “cây sự sống” có vẻ là chuyện hoang đường.

21. Industrial fishing uses big stuff, big machinery.

Ngành công nghiệp cá sử dụng những vật liệu lớn máy móc lớn.

22. 33 Their boundary was from Heʹleph, from the big tree in Za·a·nanʹnim,+ and Adʹa·mi-neʹkeb and Jabʹne·el as far as Lakʹkum; and it ended at the Jordan.

33 Ranh giới của họ bắt đầu từ Khê-lép, từ cái cây to lớn ở Xa-na-nim,+ đến A-đa-mi-nê-kép, Giáp-nê-ên cho đến tận Lạc-cum và kết thúc tại sông Giô-đanh.

23. When Steve Sillett gets up into a big Redwood, he fires an arrow, which trails a fishing line, which gets over a branch in the tree, and then you ascend up a rope which has been dragged into the tree by the line.

Khi Steve Sillett đến một cây Redwood to, anh ta bắn một mũi tên, kéo theo một sợi cước, qua khỏi một nhánh cây, rồi bạn kéo sợi dây thừng lên cây bằng sợi cước đó.

24. I hit a tree.

Mình đâm vào gốc cây.

25. The Rugged Olive Tree

Cây ô-li-ve cứng cáp