bigeminal rhythm in Vietnamese

%%288

nhịp đôi

Sentence patterns related to "bigeminal rhythm"

Below are sample sentences containing the word "bigeminal rhythm" from the English - Vietnamese Medical Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "bigeminal rhythm", or refer to the context using the word "bigeminal rhythm" in the English - Vietnamese Medical Dictionary.

1. Abnormal heart rhythm.

Nhịp tim bất thường.

2. Varèse's music emphasizes timbre and rhythm.

Âm nhạc của Varèse nhấn mạnh âm sắc và nhịp điệu.

3. ♪ Take our rhythm to new heights

♪ Take our rhythm to new heights Đưa nhịp điệu lên một tầm cao mới

4. Dancers sway to the rhythm of pulsating music.

Các vũ công nhảy múa theo điệu nhạc dồn dập.

5. He has the rhythm of the tropics Blood

Anh ta mang trong người dòng máu nhiệt đới.

6. And music has a rhythm, has ups and downs.

Và âm nhạc có giai điệu, lúc trầm lúc bổng.

7. But dance, like martial arts... is all about rhythm.

Nhưng việc nhảy múa, cũng giống như võ thuật... đều chủ chốt ở nhịp điệu.

8. You can't just create your own rhythm to Chopin.

Con không thể thay đổi giai điệu của Chopin theo ý mình.

9. The border war followed a wet season / dry season rhythm.

Chiến tranh biên giới đi theo mùa mưa / mùa khô.

10. He had the ability to balance style, rhythm, and vocabulary.

Ông có khả năng kết hợp hài hòa văn phong, nhịp điệu và từ vựng.

11. You're going to make the music and the rhythm. ♫ Toonchi- too!

Các bạn sẽ làm nhạc và giai điệu. ♫ Toonchi- too!

12. Lists of music used in competitions for American Rhythm Bolero are available.

Xem thêm danh sách các bài nhạc dành cho thi đấu bolero American Rhythm tại đây.

13. Rhythm—What it is and How to Improve Your Sense of It.

Nhịp điệu—nó là Gì và làm thế Nào để Cải thiện ý Nghĩa của Nó.

14. Now, music has these parts -- rhythm, melody and harmony -- just like our lives.

Giờ đây, âm nhạc gồm nhịp điệu, giai điệu và hoà âm như cuộc sống của chúng ta.

15. Or we can combine a two beat rhythm with a three beat one.

Hoặc ta có thể kết hợp 1 nhịp 2 phách với 1 nhịp 3 phách.

16. Somebody somewhere, a group of people, starts clapping in rhythm with my steps.

Một vài người ở đâu đó, là một nhóm người bắt đầu vô tay theo nhịp chân của tôi

17. Species are dying out at a rhythm 1,000 times faster than the natural rate

Các sinh vật đang chết dần với nhịp độ nhanh gấp 1.000 lần tự nhiên.

18. It stops hearing it as a rhythm and starts hearing it as a pitch.

Bạn sẽ dừng nghe nó như một nhịp và bắt đầu nghe như một âm độ.

19. So when we whistle, we copy the tone and rhythm of the spoken tongue.

Thế nên, khi huýt sáo, chúng tôi bắt chước thanh điệu và nhịp điệu của ngôn ngữ mình.

20. Everyone types a touch differently, so you get to know the rhythm of your counterpart.

Ai cũng có cách gõ khác nhau... nên anh sẽ quen với nhịp điệu làm việc của đối tác.

21. This is a sound-based planetarium show exploring the rhythm and harmony of the cosmos.

Đây là chương trình thiên văn dựa vào âm thanh khám phá ra nhịp điệu và sự hài hòa của vũ trụ.

22. The first natural rhythm he documented was what would become known as the alpha wave.

Nhịp tự nhiên đầu tiên được ông cung cấp tư liệu được biết đến là sóng alpha.

23. Instead of us trying to fit step, we gotta make step fit our natural rhythm.

cúng ta phải làm các bước nhảy của chính vần điệu của chúng ta.

24. There was no way to indicate exact pitch, any rhythm, or even the starting note.

Vẫn chưa có cách nào để chỉ xa chính xác một âm vực, giai điệu hay thậm chí là nốt mở đầu.

25. In 2006 they performed in London, Canada and Dubai (at the Dubai Desert Rhythm Festival).

Năm 2006, họ biểu diễn ở London, Canada và Dubai (tại Lễ hội Dubai Desert Rhythm).