bigeneric cross in Vietnamese

%%440

sự lai hai giống (đơn vị phân loại)

Sentence patterns related to "bigeneric cross"

Below are sample sentences containing the word "bigeneric cross" from the English - Vietnamese Medical Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "bigeneric cross", or refer to the context using the word "bigeneric cross" in the English - Vietnamese Medical Dictionary.

1. Cross the river.

Tôi và Chu Du từ nhỏ đã là bạn rất tốt.

2. Cross-platform functionality:

Chức năng nền tảng chéo:

3. That cross scar...

Vết sẹo chữ thập đó...

4. Cross the street.

Qua bên kia đường.

5. ORIGINS OF THE CROSS

NGUỒN GỐC CỦA THẬP TỰ GIÁ

6. Cross over the rivers.

Mà lội qua sông.

7. Castle Cross Shopping Mall

Lâu đài chéo Shopping Mall

8. Cross-referenced and verified.

Kiểm tra chéo.

9. You don't wanna cross him.

Cô không muốn chạm mặt hắn đâu.

10. Then don't cross your arms.

Vậy đừng có khoanh tay lại.

11. One golden ruby-studded cross.

Một cái thánh giá bằng vàng cẩn hồng ngọc.

12. You Christians with your cross:

Người Công giáo các anh với cây thập giá.

13. ETA on their NLL cross?

Thời gian dự kiến tiến vào ranh giới phía Bắc?

14. Do not cross the line.

Không được vượt đường cấm vận!

15. Source: The Swedish Red Cross

Nguồn tài liệu: Hội Hồng Thập Tự Thụy Điển

16. Permission to cross a frontier.

Giấy phép qua biên giới.

17. I don't cross-stitch today.

Tôi không thêu hôm nay.

18. Why'd he cross it out?

Sao ông ta lại gạch bỏ nó?

19. They put up a cross.

Họ đã dựng một cây thập giá lên.

20. Are you saying I could cross?

Cậu đang nói rằng tớ có thể qua bên kia sao?

21. Lose all your red cross markings.

Tháo bg Chữ Thập ra.

22. I'm gonna hang this damn cross!

Tôi sẽ treo cái chữ thập chết tiệt này lên.

23. Think he's gonna cross the border?

Mày nghĩ hắn có vượt biên giới không?

24. On 15 November 1944 he was awarded the Knights Cross of the War Merit Cross with Swords.

Vào ngày 15 tháng 11 năm 1944, ông được trao tặng Hiệp sĩ Thập tự giá Chiến tranh với Kiếm.

25. Actually, Most cross-dressers Are heterosexual.

Thật ra, hầu hết những người mặc đồ khác giới là dị tính.