biggy-heads in Vietnamese

%%392

pl họ Cá bồng biển, Cottidae

Sentence patterns related to "biggy-heads"

Below are sample sentences containing the word "biggy-heads" from the English - Vietnamese Medical Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "biggy-heads", or refer to the context using the word "biggy-heads" in the English - Vietnamese Medical Dictionary.

1. Lose our heads?

Mất bình tĩnh?

2. Heads up, Case.

Dẫn trước đi, Case.

3. They're muscle-heads.

Họ là những lực sĩ cử tạ.

4. Heads, spikes, walls.

( Chặt ) đầu, ( đóng ) đinh, ( treo ) tường.

5. Heads on stakes!

Có người bị bêu đầu kìa

6. Heads or tails?

Ngửa hay sấp?

7. Um... heads or tails?

Ngửa hay sấp?

8. Uh, heads or tails?

Ngửa hay sấp?

9. I poisoned his fish heads.

Tôi đã đầu độc món cá khoái khẩu của lão.

10. Eblaite warrior with enemies’ heads

Chiến sĩ Ebla với đầu của kẻ thù

11. Ambassadors, Heads of Development Agencies

Thưa các vị Đại sứ, Trưởng Đại diện các cơ quan, đối tác phát triển

12. They have their heads together.

Tụi nó chụm đầu vào nhau.

13. And the thin heads of grain began to swallow up the seven good heads of grain.’

Và các gié lúa lép xẹp nuốt chửng bảy gié lúa tốt tươi’.

14. And they cover their heads.

Ai nấy cũng đều trùm đầu lại.

15. It never entered their heads.”

Họ không bao giờ ngờ tới chuyện đó”.

16. Shoo with your pointy heads.

mấy nhóc đầu nhọn.

17. * Colleagues Heads of Development Agencies

* Ông Võ Hồng Phúc – Bộ Trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

18. And these tin particles were deposited on the tape heads and were crashing the tape heads.

Những hạt thiếc này đã lắng trên đầu băng và phá hủy đầu băng.

19. I see some nodding heads there.

Tôi thấy một số người gật đầu ở kia.

20. Or I'll blow your heads off

Di chuyển ông bắn vỡ sọ bọn bay.

21. Unending joy will crown their heads.

Niềm vui bất tận ngự trên đầu họ.

22. I want their heads on pikes!

Bêu đầu chúng lên đầu giáo!

23. It will cost us our heads.

Nó sẽ làm chúng ta mất đầu.

24. Better luck next time, slug- heads!

Lần sau may mắn hơn nhé... ốc sên!

25. And it's either heads or tails.

Và cho dù nó sấp hay ngửa.