bighorn in Vietnamese

Danh từ
con cừu hoang (miền tây Nam Mỹ)

Sentence patterns related to "bighorn"

Below are sample sentences containing the word "bighorn" from the English - Vietnamese Medical Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "bighorn", or refer to the context using the word "bighorn" in the English - Vietnamese Medical Dictionary.

1. Bighorn.

Linh dương.

2. You know what the odds are for landing a bighorn license?

Cậu biết chờ để có giấy phép săn linh dương mất bao lâu không?

3. Sierra bighorn are found in portions of the Sierra Nevada from Yosemite National Park to Olancha Peak.

Cừu núi Sierra được tìm thấy trong các phần của Sierra Nevada từ Vườn quốc gia Yosemite đến Olancha Peak.