bight in Vietnamese

Danh từ
1. chỗ lõm vào, chỗ cong (ở bờ biển)
2. khúc uốn (con sông)
3. vịnh
4. vòng, thòng lọng (dây)

Sentence patterns related to "bight"

Below are sample sentences containing the word "bight" from the English - Vietnamese Medical Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "bight", or refer to the context using the word "bight" in the English - Vietnamese Medical Dictionary.

1. She then proceeded on to Wilhelmshaven, where she resumed guard duty in the Bight.

Sau đó nó đi đến Wilhelmshaven, nơi nó tiếp nối nhiệm vụ canh phòng vũng biển.

2. For the majority of 1917, Thüringen was assigned to guard duty in the German Bight.

Trong hầu hết thời gian của năm 1917, Thüringen được giao nhiệm vụ canh gác tại German Bight.

3. For the majority of 1917, Oldenburg was assigned to guard duty in the German Bight.

Trong hầu hết thời gian của năm 1917, Oldenburg được giao nhiệm vụ canh gác tại German Bight.

4. In the Bight of Benin, the French force was intercepted by the British cruisers Cornwall and Delhi.

Tại vịnh Benin, lực lượng Pháp bị các tàu tuần dương Anh Cornwall và Delhi ngăn chặn.