bightness temperature in Vietnamese

danh từ
nhiệt độ sáng trắng

Sentence patterns related to "bightness temperature"

Below are sample sentences containing the word "bightness temperature" from the English - Vietnamese Medical Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "bightness temperature", or refer to the context using the word "bightness temperature" in the English - Vietnamese Medical Dictionary.

1. Scrotal temperature reflects intratesticular temperature and is lowered by shaving.

Nhiệt độ của bìu phản ánh nhiệt độ của tinh hoàn và sẽ được giảm bằng việc cạo.

2. Just as temperature increases speed up reactions, temperature decreases reduce them.

Giống như nhiệt độ làm tăng tốc độ phản ứng, nhiệt độ giảm làm giảm chúng.

3. Temperature decreasing rapidly.

Nhiệt độ đang giảm nhanh.

4. Current temperature:89.7.

Thân nhiệt hiện thời:32 độ C.

5. Its temperature drops.

Nhiệt độ giảm.

6. Color Temperature (K

Nhiệt độ màu (K

7. Reactor core temperature.

Nhiệt độ lò phản ứng trung tâm?

8. Electronic ear thermometers measure the tympanic temperature - the temperature inside the ear canal .

Nhiệt kế đo tai điện tử dùng để đo nhiệt độ màng nhĩ - nhiệt độ bên trong ống tai .

9. The surface temperature fluctuates a bit, but the bottom temperature remains quite constant.

Nhiệt độ bề mặt dao động một chút, nhưng nhiệt dưới lòng hồ khá ổn định.

10. Temperature tone color picker

Bộ chọn lọc sắc màu nhiệt độ

11. His core temperature is checked.

Nhiệt độ bên trong cơ thể anh ta được kiểm tra.

12. Temperature data loggers and RFID tags help monitor the temperature history of the truck, warehouse, etc. and the temperature history of the product being shipped.

Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ và thẻ RFID giúp theo dõi lịch sử nhiệt độ của xe tải, kho, v.v. và lịch sử nhiệt độ của sản phẩm được vận chuyển.

13. Just text us your temperature. "

Chỉ đơn giản nhắn nhiệt độ cơ thể thôi. "

14. It's superconducting at room temperature.

Loại vật liệu siêu dẫn ở nhiệt độ phòng.

15. And this is air temperature.

Và đây là nhiệt độ không khí.

16. Humidity, elevation, temperature, wind, spindrift.

Độ ẩm không khí, góc nâng, nhiệt độ, sức gió, hướng gió...

17. Controlling your heart rate, breathing, temperature.

Kiểm soát nhịp tim, hô hấp, nhiệt độ.

18. We need to lower her temperature.

Ta cần hạ thân nhiệt cô bé xuống.

19. You to transfer a moment temperature.

Tại sao thế hả, tại sao cứ suốt ngày la lối như thế?

20. Is this about the temperature setting?

Có phải là chuyện chỉnh nhiệt độ hôm qua không?

21. " The temperature inversion reflects American sonar, "

Nhiệt độ đảo lộn đã ảnh hưởng lên trung tâm tín hiệu của người Mỹ

22. But his temperature is still dropping.

Nhưng nhiệt độ cơ thể vẫn đang hạ.

23. For an ideal gas, the temperature remains constant because the internal energy only depends on temperature in that case.

Đối với một khí lý tưởng, nhiệt độ vẫn không đổi vì nội năng chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ trong trường hợp đó.

24. Perspiration from a rise in body temperature.

Đổ mồ hôi do nhiệt độ cơ thể gia răng.

25. Higher temperature means particles are moving faster.

Nhiệt độ cao hơn nghĩa là các hạt sẽ di chuyển nhanh hơn.