bights in Vietnamese

danh từ
1. đường lượn vòng dài vào phía trong ở bờ biển, eo, vịnh; chỗ lõm vào, chỗ cong (ở bờ biển)
2. khúc uốn (con sông)
3. vịnh
4. vòng, thòng lọng (dây)

Use "bights" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "bights" from the English - Vietnamese Medical Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "bights", or refer to the context using the word "bights" in the English - Vietnamese Medical Dictionary.