bigoted in Vietnamese

Tính từ
cố chấp, hẹp hòi

Sentence patterns related to "bigoted"

Below are sample sentences containing the word "bigoted" from the English - Vietnamese Medical Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "bigoted", or refer to the context using the word "bigoted" in the English - Vietnamese Medical Dictionary.

1. The scornful often accuse prophets of not living in the 21st century or of being bigoted.

Kẻ khinh miệt thường cáo buộc các vị tiên tri về việc không sống hợp thời trong thế kỷ 21 hoặc bị mù quáng.

2. “It takes a bigoted and paranoid imagination to believe that the Jehovah’s Witnesses pose any kind of threat to any political regime,” wrote a North American editorialist.

Một nhà xã luận ở Bắc Mỹ viết: “Chỉ những người có đầu óc cố chấp và trí tưởng tượng vu vơ mới có thể tin rằng Nhân Chứng Giê-hô-va là một mối đe dọa cho bất cứ chính phủ nào.

3. In a damning open letter, signed by 100 female athletes, she branded Brazil "a sexist and bigoted country that never believed in, accepted, or invested properly in women's football".

Trong một bức thư ngỏ, được ký bởi 100 vận động viên nữ, với mục đích công khai Brasil là "một quốc gia phân biệt giới tính lớn lao, không bao giờ tin tưởng, chấp nhận, hoặc đầu tư đúng mức vào bóng đá nữ".