bigotry in Vietnamese

Danh từ
thái độ hoặc hành vi cố chấp

Sentence patterns related to "bigotry"

Below are sample sentences containing the word "bigotry" from the English - Vietnamese Medical Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "bigotry", or refer to the context using the word "bigotry" in the English - Vietnamese Medical Dictionary.

1. Jehovah’s organization is no place for bigotry and suspicion.

Tổ chức của Đức Giê-hô-va không chấp nhận thái độ cố chấp và nghi ngờ.

2. I am disgusted by the hatred, bigotry and violence these protesters have brought to our state."

Tôi ghê tởm bởi sự hận thù, sự hỗn loạn và bạo lực những người biểu tình này đã mang đến cho tiểu bang chúng ta."

3. But if bigotry isn't your thing, social justice comedy is useful for all sorts of issues.

Nhưng nếu bạn không quá cố chấp, thì hài kịch công bằng xã hội cũng hữu dụng trong nhiều trường hợp lắm.

4. I was shielded from the pains of bigotry and the social restrictions of a religiously-based upbringing.

Tôi được che chở khỏi nỗi đau của sự cố chấp và những cấm cản của một nền giáo dục dựa trên tôn giáo.

5. We must guard against bigotry that raises its ugly voice toward those who hold different opinions.

Chúng ta phải coi chừng sự kỳ thị đối với những người có quan điểm khác với mình.

6. Are you willing to step into your discomfort and speak up when you witness hateful bigotry?

Bạn có sẵn sàng vượt qua sự e dè và lên tiếng khi chứng kiến sự phân biệt?

7. Today, in 2017, we are instead seeing a cowardly parade of hatred, bigotry, racism, and intolerance march."

Thay vì vậy, ngày hôm nay trong năm 2017, chúng ta đang nhìn thấy một cuộc diễu hành hèn nhát đầy hận thù, của sự hỗn loạn, phân biệt chủng tộc, và không khoan dung. "

8. If you would see its beauty you must brush aside the weeds of error and the brambles of bigotry.

Nếu bạn muốn thấy vẻ đẹp của nó bạn phải gạt qua một bên những cỏ dại của sự dối trá và những gai gốc của sự cố chấp.

9. I was shielded from the pains of bigotry and the social restrictions of a religiously- based upbringing.

Tôi được che chở khỏi nỗi đau của sự cố chấp và những cấm cản của một nền giáo dục dựa trên tôn giáo.