bigots in Vietnamese

danh từ
người tin mù quáng

Sentence patterns related to "bigots"

Below are sample sentences containing the word "bigots" from the English - Vietnamese Medical Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "bigots", or refer to the context using the word "bigots" in the English - Vietnamese Medical Dictionary.

1. Like i assume you only date emotionally stunted bigots.

Ví dụ như tôi đoán là anh chỉ hẹn hò với những em lãnh cảm.

2. Many of us have been victims of wicked people, such as violent bullies, hateful bigots, and vicious criminals.

Nhiều người trong chúng ta là nạn nhân của người ác, chẳng hạn như những kẻ bắt nạt hung dữ, kẻ kỳ thị đầy căm thù và tội phạm nguy hiểm.

3. Many humane and sincere scientists have been horrified by the way that some violent bigots have used the evolution theory to support their racist aims.

Nhiều nhà khoa học thành thật và nhân hậu kinh hoàng trước một số người hung bạo, kỳ thị đã dùng thuyết tiến hóa để biện hộ cho sự phân biệt chủng tộc.