bigwig in Vietnamese

Danh từ
nhân vật quan trọng, quan to

Sentence patterns related to "bigwig"

Below are sample sentences containing the word "bigwig" from the English - Vietnamese Medical Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "bigwig", or refer to the context using the word "bigwig" in the English - Vietnamese Medical Dictionary.

1. That guy Tanaka... isn't he a political bigwig?

Người kia là Tanaka... không phải là một ông bự chính trị ư?

2. But for 30 years, the power of genetic analysis has been confined to the ivory tower, or bigwig PhD scientist work.

Nhưng trong 30 năm, Sức mạnh của những nghiên cứu gen đã bị bó buộc và xa rời thực tiễn, hoặc bị những tiến sĩ khoa học đứng đầu quản lý.