bigwigs in Vietnamese

danh từ
nhân vật quan trọng, quan to

Sentence patterns related to "bigwigs"

Below are sample sentences containing the word "bigwigs" from the English - Vietnamese Medical Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "bigwigs", or refer to the context using the word "bigwigs" in the English - Vietnamese Medical Dictionary.

1. Listen, Essen said city hall and the bigwigs okayed the hit.

Nghe này, Essen nói hội đồng thành phố và các ông lớn đồng ý vụ tấn công.

2. He was friendly and caring, nourished by success... all thanks to the grace of the bigwigs.

Và đó là những kiệt tác, xuất phát từ lương tâm của chúng ta.