biischial diameter in Vietnamese

Đường kính hai ụ ngồi

Sentence patterns related to "biischial diameter"

Below are sample sentences containing the word "biischial diameter" from the English - Vietnamese Medical Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "biischial diameter", or refer to the context using the word "biischial diameter" in the English - Vietnamese Medical Dictionary.

1. Since then two more occultations have been observed, which give an estimated mean diameter of ~150 km for diameter.

Sau đó, đã có 2 lần che khuất được quan sát thấy, ước lượng có đường kính là ~150 km.

2. Before profiling the jaws we will take a small cut on the inside diameter of the jaws equal to the plug diameter

Trước khi hồ sơ hàm chúng tôi sẽ có một cắt nhỏ ở bên trong đường kính của các hàm tương đương với đường kính cắm

3. The funnel's over a mile in diameter, sir.

Đường kính phễu hơn một dặm, thưa ông.

4. Large diameter bubbles, massive lungs, cold water deep dweller,

Những bong bóng đường kính lớn, những lá phổi khổng lồ... nước lạnh chảy sâu bên dưới.

5. Jaws holding the inside diameter of the work piece

Hàm giữ bên trong các đường kính của các mảnh làm việc

6. Remember, spindle speed also affects outside diameter holding force

Hãy nhớ rằng, spindle speed cũng ảnh hưởng đến bên ngoài đường kính đang nắm giữ lực lượng

7. Three-blade propeller AV-5L-24 of 3.6 m diameter.

Ba lưỡi trên cánh quạt loại AV-5L-24 đường kính 3.6 m.

8. The largest one is eight feet (2.4 m) in diameter.

Khối đá lớn nhất có đường kính 2,4m.

9. So we set " Diameter to Cut " to 3. 95 inches

Vì vậy, chúng tôi đặt " Đường kính để cắt " đến 3. 95 inch

10. Our program is set to cut at the nominal part diameter

Chương trình của chúng tôi được thiết lập để cắt đường kính danh nghĩa phần

11. It is found within a 100 km diameter circle around Sydney.

Nhện mạng phễu sống trong vòng bán kính 160 km quanh thành phố Sydney.

12. A vault door has 20 bolts, each an inch in diameter.

Mỗi cửa hầm có 20 con bù-lon, mỗi con đường kính 2 phân rưỡi.

13. An occultation diameter of ~170 km was measured from the observations.

Một đường kính che khuất là ~170 km đã được đo từ các đài thiên văn.

14. Should always be cut to match the nominal work piece diameter

Nên luôn luôn được cắt giảm để phù hợp với đường kính mảnh làm việc trên danh nghĩa

15. It has two faces, each five metres (16 ft) in diameter.

Nó có hai mặt, mỗi đường kính năm mét (16 ft).

16. The flowers are small, 1.5–2.5 cm diameter, white or pale yellow.

Hoa nhỏ, đường kính khoảng 1,5-2,5 cm, màu trắng hoặc vàng nhạt.

17. what do you have in the way of a small diameter drill?

Edvard, anh có loại mũi khoan đường kính nhỏ nào?

18. Position the test indicator to measure a 10 " or 250mm diameter circle

Vị trí chỉ báo thử nghiệm để đo lường một vòng tròn đường kính 10 " hoặc 250 mm

19. We want to check what diameter the jaws are actually positioned at

Chúng tôi muốn kiểm tra những gì đường kính hàm thực sự được định vị tại

20. It's called the ATLAS detector -- 44 meters wide, 22 meters in diameter.

Nó có tên máy phân tích ATLAS -- rộng 44 mét, 22 mét đường kính.

21. The angular diameter of Jupiter likewise varies from 50.1 to 29.8 arc seconds.

Đường kính góc của Sao Mộc do vậy cũng thay đổi từ 50,1 xuống 29,8 giây cung.

22. In some processes, the cells are encapsulated in cellular spheroids 500μm in diameter.

Trong một số quá trình, các tế bào được bọc trong thể hình cầu di động đường kính 500μm.

23. Now, an angstrom is the size of the diameter of a hydrogen atom.

Bây giờ, một ăng-xtrom là kích thước bán kính của một nguyên tử hidro.

24. The Sun's angular diameter as seen from Mars, by contrast, is about 21'.

Trong khi đó đường kính góc của Mặt Trời nếu nhìn từ Sao Hỏa là 21'.

25. Pi represents the ratio of the circumference of a circle to its diameter.

Pi biểu thị tỉ số giữa chu vi vòng tròn và đường kính của nó.