biker chick in Vietnamese

danh từ
người phụ nữ cưỡi mô tô (nhất là thuộc một băng cướp)

Sentence patterns related to "biker chick"

Below are sample sentences containing the word "biker chick" from the English - Vietnamese Medical Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "biker chick", or refer to the context using the word "biker chick" in the English - Vietnamese Medical Dictionary.

1. Not another skater, snowboarder or biker.

Không có trượt tuyết, trượt băng, lái xe gì nữa.

2. A nunchuck chick.

Một Nhị khúc nữ hiệp.

3. Luka's chick is enchanting.

Cô gái của Luka đang bỏ bùa mê.

4. I'm a tough chick!

Con là bà chằn.

5. This chick is lucky.

Con chim non rất may mắn.

6. Command to Biker, he'll be driving by.

Xe máy nghe đây, ông ta sắp lái ngang qua rồi.

7. I'm a tough chick.

Con là bà chằn.

8. While insulting the other chick.

Trong lúc tôi chê cô ấy thì cũng tranh thủ khen cô.

9. That's a baby chick and duck.

Gà con và vịt con này! À há.

10. Nothing can save the chick now.

Giờ không gì có thể cứu con chim non cả.

11. The chick survival rate is 73–97%.

Tỷ lệ sống sót của chim non là 73-97%.

12. That chick is inviting me to dinner tonight

Bạn gái anh ấy mời tớ đi ăn tối

13. You got us a chick and a duck?

Cậu có một con gà và một con vịt?

14. They're one night stands, you're my main chick

Họ chỉ là chơi qua đường thôi, em mới là chính thất.

15. My duck and my chick had a fight.

Con vịt và con gà của tôi đánh nhau.

16. Yeah. And now this chick shows up and...

Ừ, bây giờ con chim mồi này cho thấy...

17. Once hatched, a chick grows at a phenomenal pace.

Một khi đã nở, chim non lớn lên với một tốc độ phi thường.

18. This chick, Marla Singer, did not have testicular cancer.

Cô nàng này, Marla Singer, không bị ung thư tuyến tiền liệt.

19. Skuas harass the colony, hoping to snatch a chick.

Chim cướp biển ( Skua ) quấy rầy đàn cánh cụt, hy vọng vồ lấy những con non.

20. He's got some f-ing fangbanger chick with him.

Hắn ta có một con gà theo cùng.

21. From chick to full-grown bird in just ten weeks

Từ chim non đến chim lớn chỉ trong mười tuần lễ

22. You don't wanna meet a chick in a bar, man.

Cậu không muốn gặp mấy con hàng ở quán bar đâu, anh bạn.

23. Ordinarily, I'd be the chick kicking your amateur-hour ass.

Thông thường, tôi thường đá vào đít con gà nghiệp dư này.

24. Will the next big- budget blockbuster movies actually be chick flicks?

Liệu những bộ phim bom tấn sắp tới sẽ có diễn viên nữ đóng vai chính?

25. Will the next big-budget blockbuster movies actually be chick flicks?

Liệu những bộ phim bom tấn sắp tới sẽ có diễn viên nữ đóng vai chính?