bikers in Vietnamese

danh từ
người cưỡi môtô (nhất là thuộc một băng cướp)

Sentence patterns related to "bikers"

Below are sample sentences containing the word "bikers" from the English - Vietnamese Medical Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "bikers", or refer to the context using the word "bikers" in the English - Vietnamese Medical Dictionary.

1. Only bikers and hillbillies use it.

Chỉ bọn đi xe đạp và dân miền núi mới dùng thôi.

2. And she was the one who was assaulted by those bikers a few weeks ago, wasn't she?

Và cô ấy cũng là người bị băng xe máy giở trò vài tuần trước phải không?

3. When you do what Portland did and spend money on bicycle infrastructure -- New York City has doubled the number of bikers in it several times now by painting these bright green lanes.

Khi bạn làm theo như Portland và đầu tư xây hạ tầng cho xe đạp -- thành phố New York đã tăng gấp đôi số người đi xe đạp bằng cách sơn xanh làn xe đạp.