bikes in Vietnamese

danh từ
1. (thông tục) (viết tắt của bicycle) xe đạp
2. xe (gắn) máy

nội động từ
(thông tục) đi xe đạp, đi xe máy

Sentence patterns related to "bikes"

Below are sample sentences containing the word "bikes" from the English - Vietnamese Medical Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "bikes", or refer to the context using the word "bikes" in the English - Vietnamese Medical Dictionary.

1. Stylish Bikes

thời trang, giá cả phải chăng

2. Because he mountain bikes, duh.

Vì anh ấy đạp xe leo núi.

3. In the early days, Ducati reserved the desmodromic valve heads for its higher performance bikes and its race bikes.

Trong những ngày đầu, Ducati dành riêng các đầu van khử lưu huỳnh cho xe đạp hiệu suất cao hơn và xe đạp đua của nó.

4. We ride our bikes to the grocery store."

Chúng tôi đạp xe tới cửa hàng tạp hóa.

5. When I was nine years old, other kids had bikes.

Hồi tao lên chín, đứa nào cũng có xe đạp.

6. And when the weather allows, we go for a ride on our bikes.”

Khi thời tiết tốt, chúng tôi đạp xe ra ngoài chơi”.

7. If they didn't ride bikes or go to Amazing Land, that would be nice.

Hy vọng là không có xe đạp hay là khu vui chơi.

8. We are down 30,000 units of guzzoline, 19 canisters of nitro, 12 assault bikes,

Chúng ta đã dùng hết 30 nghìn lít xăng 19 bình ni-tơ 12 xe máy tấn công 7 xe truy đuổi.

9. Here are some examples of potential ads from our fictional bicycle shop, Betty’s Beach Bikes.

Dưới đây là một số ví dụ về quảng cáo tiềm năng từ cửa hàng xe đạp hư cấu của chúng tôi, Betty’s Beach Bikes.

10. We want cities for people where we can walk and we can use bikes.

Chúng ta muốn những thành phố dành cho con người nơi chúng ta có thể đi bộ và sử dụng xe đạp.

11. Every mode of transport that we use, whether it's planes, trains, automobiles, bikes, horses, is reusable, but not rockets.

Mọi phương tiện giao thông ta đang dùng, máy bay, tàu lửa, xe máy, xe đạp, ngựa đều có thể tái sử dụng, hoả tiễn lại không.

12. Below, we’ll show you lots of examples and answers from a fictional bicycle shop in Melbourne called Betty’s Beach Bikes.

Bên dưới, chúng tôi sẽ cho bạn thấy rất nhiều ví dụ và câu trả lời từ cửa hàng xe đạp hư cấu ở California có tên là Betty’s Beach Bikes.

13. “I have been told that such bikes were used in Dar es Salaam, the capital of Tanzania, before the idea came to the city of Moshi, where I live,” says Andrea, a man who has sharpened knives this way since 1985.

Ông Andrea, một người mài dao theo cách này từ năm 1985, cho biết: “Tôi nghe nói những chiếc xe đạp như thế được sử dụng ở Dar es Salaam, thủ đô của Tanzania, trước khi xuất hiện ở thành phố Moshi, nơi tôi sống”.