bikini in Vietnamese

Danh từ
áo tắm hai mảnh

Sentence patterns related to "bikini"

Below are sample sentences containing the word "bikini" from the English - Vietnamese Medical Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "bikini", or refer to the context using the word "bikini" in the English - Vietnamese Medical Dictionary.

1. My mom won't let me wear a bikini.

Mẹ tớ không cho tớ mặc bi-ki-ni.

2. Is that a Star of David bikini top?

Hình ngôi sao 6 cánh trên bikini hả?

3. Said Andress: “This bikini made me into a success.

Andress nói: Bộ bikini này khiến tôi thành công.

4. Father, could I get a string bikini in Florida?

Đi Florida sao lại phải mang kem chống nắng?

5. How dare you compare Prince Habeeboo's Bikini Hut to this hoochie house?

Sao anh có thể so nhà hàng Bikini của hoàng tử Habeeboo... với nhà thổ?

6. You're at home, in Nice, probably on your porch in your bikini!

Cô đang ở Nice, mặc bikini ngồi ghế dài tận hưởng

7. Bikini Karate Babes features 10 distinct game modes: Arcade – 1-Player Story Mode.

Bikini Karate Babes gồm 10 phần chơi riêng biệt: Arcade - Phần cốt truyện 1 người chơi.

8. They get jammed in there tighter than a string bikini in my ass.

Chúng bị kẹt cứng trong đó còn hơn cái quần lọt khe dưới đít tôi.

9. A hairbrush, underwear, bra, bikini, lab coat, shells, photographs, little jewelry box that I put-

Lược chải đầu, quần áo lót, bikini, áo bác sĩ, vỏ sò, ảnh, hộp trang sức mà tôi làm...

10. If she needs costume ideas, she could be a bikini model or a slutty nurse, or a sexy cheerleader.

Wow, hey. Nếu cô ấy cần một ý tưởng cho trang phục thì bảo cô ấy mặc đồ bikini hiện đại... hoặc đồ y tá hở hang không thì đồ cổ vũ gợi cảm nha.

11. Lindy Hemming, the costume designer on Die Another Day, had insisted that Berry wear a bikini and hold a knife as a homage.

Lindy Hemming, người thiết kế trang phục cho phim "Die Another Day", đã nằng nặc yêu cầu Berry mặc bộ bikini và mang một dao nhíp làm tặng phẩm.

12. A renowned beauty and movie starlet in the 1950s, she is best-remembered today as the designer of the taboo-breaking white bikini worn by Ursula Andress in the 1962 film Dr. No.

Là một ngôi sao điện ảnh và sắc đẹp nổi tiếng trong thập niên 1950, bà được nhớ đến nhiều nhất hiện nay với tư cách là nhà thiết kế bộ bikini trắng phá cách cấm kỵ được mặc bởi Ursula Andress trong bộ phim năm 1962 Dr. No.

13. I will walk to the beach in a swim suit that is stretched over a bulging body , and will dive into the waves with abandon if I choose to , despite the pitying glances from the bikini set .

Tôi sẽ ra biển với bộ đồ bơi bị căng dãn do cơ thể mình núc ních và sẽ tự do lặn ngụp với sóng , dẫu nhiều người vẫn lấy làm tiếc cho bộ bi-ki-ni này .