bilateral in Vietnamese

Hai bê

Sentence patterns related to "bilateral"

Below are sample sentences containing the word "bilateral" from the English - Vietnamese Medical Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "bilateral", or refer to the context using the word "bilateral" in the English - Vietnamese Medical Dictionary.

1. Since establishment of bilateral ties there has been numerous high level bilateral visits between India and Laos.

Từ khi thiết lập quan hệ song phương, đã có nhiều chuyến thăm cấp cao giữa Ấn Độ và Lào.

2. Let's start two large-bore IVs, bilateral.

Hãy dùng 2 dây truyền dịch cỡ lớn, đưa vào 2 bên.

3. (Clicking) I was born with bilateral retinoblastoma, retinal cancer.

(Chặc lưỡi) Tôi sinh ra với hai khối u ác tính ở mắt, ung thư võng mạc.

4. However, Qatar maintains security cooperation with Iran through bilateral ties.

Tuy nhiên, Qatar duy trì hợp tác an ninh với Iran thông qua các quan hệ song phương.

5. Qatar also has bilateral relationships with a variety of foreign powers.

Qatar cũng có quan hệ song phương với nhiều cường quốc.

6. Formal bilateral relations between the two exist since 12 June 1948.

Quan hệ song phương chính thức giữa hai tồn tại kể từ ngày 12 tháng 6 năm 1948.

7. In August 2011 Geng visited Nepal in order to develop their bilateral relations.

Tháng 8 năm 2011, ông đến thăm Nepal để phát triển mối quan hệ song phương.

8. Georgia – Holy See relations are bilateral relations between Georgia and the Holy See.

Quan hệ Gruzia – Tòa Thánh là quan hệ song phương giữa Gruzia và Tòa Thánh.

9. In all , government-to-government linkages between the two countries involve 60 bilateral dialogues .

Nhìn chung , quan hệ giữa chính phủ hai nước đòi hỏi đến 60 cuộc đối thoại song phương .

10. A Bilateral Investment Treaty between the United States and Bolivia came into effect in 2001.

Một hiệp ước đầu tư song phương giữa Hoa Kỳ và Bolivia đã bắt đầu có hiệu lực năm 2001.

11. Following then, the overall relationship between the two countries has vacillated between cooperation and bilateral struggle.

Kể từ đó, toàn bộ mối bang giao giữa hai nước đã chao đảo giữa hợp tác và xung đột hai bên.

12. France vigorously opposed the 2003 invasion of Iraq, straining bilateral relations with the United States and the United Kingdom.

Pháp phản đối mạnh mẽ Cuộc tấn công Iraq 2003, khiến căng thẳng trong quan hệ song phương với Mỹ và Anh.

13. As long as the White House continues to behave this way, any future bilateral trade talks will be impossible.

Nếu Nhà Trắng còn tiếp tục hành xử như vậy, thì mọi cuộc đàm phán song phương sẽ không thể tiếp tục.

14. However, this has not stopped bilateral visits and significant flows of migrants and investment capital between Taiwan and Vietnam.

Tuy vậy vẫn có những chuyến viếng thăm song phương và những luồng di cư và dòng vốn đầu tư đáng kể giữa Đài Loan và Việt Nam.

15. Last month , China and Australia signed a currency swap agreement in a bid to promote bilateral trade and investment .

Tháng trước , Trung Quốc và Úc đã kí thỏa thuận hoán đổi tiền tệ trong 1 buổi dự thầu xúc tiến thương mại và đầu tư song phương giữa 2 nước .

16. The other five Parties undertook to promote economic cooperation through strengthening bilateral/multilateral economic cooperation in energy, trade and investment.

Năm bên khác cam kết thúc đẩy kinh tế thông qua tăng cường hợp tác song phương, đa phương, hợp tác kinh tế năng lượng, thương mại và đầu tư.

17. Sealed by India after the 1962 Sino-Indian War, Nathu La was re-opened in 2006 following numerous bilateral trade agreements.

Ấn Độ đóng cửa Nathu La sau Chiến tranh Trung-Ấn năm 1962, và đèo được mở lại vào năm 2006 sau nhiều hiệp định thương mại song phương.

18. Bilateral relations have evolved from an initial Chinese policy of neutrality to a partnership with a smaller but militarily powerful Pakistan.

Quan hệ song phương đã phát triển từ một chính sách trung lập ban đầu của Trung Quốc đối với một quan hệ đối tác với Pakistan nhỏ hơn nhưng mang tính quân sự mạnh mẽ.

19. Both countries pledged to resolve their problems by bilateral negotiations and to forgo armed conflict for a period of ten years.

Hai nước cam kết giải quyết Vấn đề của họ bằng các cuộc đàm phán song phương và từ bỏ xung đột vũ trang trong khoảng thời gian mười năm.

20. In both of these diseases, muscle involvement may begin unilaterally but always develops into a bilateral deficit, and the course is progressive.

Trong cả hai bệnh này, sự tham gia của cơ bắp có thể bắt đầu đơn phương nhưng luôn phát triển thành thâm hụt song phương, và quá trình diễn ra tiến triển.

21. The first symptom of this disease is a unilateral ptosis, or difficulty opening the eyelids, that gradually progresses to a bilateral ptosis.

Triệu chứng đầu tiên của bệnh này là đơn phương ptosis, hoặc khó mở mí mắt, dần dần tiến triển thành ptosis hai bên.

22. Be constructive in areas of the bilateral, regional and global engagement between the two, which will make a difference for all of humankind.

Hãy có tính xây dựng ở khía cạnh ngôn ngữ, vùng miền và cam kết toàn cầu giữa hai bên, điều sẽ tạo nên sự khác biệt cho toàn thể nhân loại.

23. Bilateral netting: A legally enforceable arrangement between a bank and a counter-party that creates a single legal obligation covering all included individual contracts.

Thu xếp ròng song phương: Một thu xếp có thể có hiệu lực pháp luật giữa một ngân hàng và một bên đối tác tạo ra một nghĩa vụ pháp lý duy nhất bao trùm tất cả các hợp đồng riêng lẻ được gộp vào.

24. Homo economicus trades through bilateral contracts on open markets until the costs of transactions make the use of corporations to produce things more cost-effective.

Các cá nhân duy lý trao đổi với nhau thông qua các giao dịch hợp đồng song phương trên các thị trường mở cho tới khi chi phí giao dịch khiến sử dụng các công ty để sản xuất ra hàng hóa tiết kiệm chi phí hơn.

25. Other bilateral and multilateral trade agreements, including sections of Europe's Maastricht Treaty and the North American Free Trade Agreement (NAFTA) have also been signed in pursuit of the goal of reducing tariffs and barriers to trade.

Các hiệp ước thương mại song phương khác, bao gồm một phần của Hiệp ước Maastricht của châu Âu và Hiệp ước mậu dịch tự do Bắc Mỹ (NAFTA) cũng đã được ký kết nhằm mục tiêu giảm bớt các thuế quan và rào cản thương mại.

26. The Ratsiraka administration accepted the conditions of transparency, anti-corruption measures and free market policies imposed by the International Monetary Fund, World Bank and various bilateral donors in exchange for their bailout of the nation's broken economy.

Chính quyền của Ratsiraka chấp thuận các điều kiện về minh bạch, các biện pháp chống tham nhũng và các chính sách thị trường tự do của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Ngân hàng Thế giới và các nhà tài trợ song phương khác để đổi lấy cứu trợ tài chính của họ cho nền kinh tế Madagascar.