bilateral antenna in Vietnamese

danh từ
anten hai hướng; anten song phương

Sentence patterns related to "bilateral antenna"

Below are sample sentences containing the word "bilateral antenna" from the English - Vietnamese Medical Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "bilateral antenna", or refer to the context using the word "bilateral antenna" in the English - Vietnamese Medical Dictionary.

1. Reset antenna alignment.

Chỉnh lại hướng chảo ăng-ten.

2. Reorient or relocate the receiving antenna.

Xoay lại hoặc định vị lại ăng-ten thu tín hiệu.

3. That was our HF radio antenna.

Đó là ăn-ten bắt sóng radio cao tần của chúng tôi.

4. Since establishment of bilateral ties there has been numerous high level bilateral visits between India and Laos.

Từ khi thiết lập quan hệ song phương, đã có nhiều chuyến thăm cấp cao giữa Ấn Độ và Lào.

5. Let's start two large-bore IVs, bilateral.

Hãy dùng 2 dây truyền dịch cỡ lớn, đưa vào 2 bên.

6. I think Hal's team knocked out that antenna. Jamil:

Tôi nghĩ đội của Hal hạ đo ván cái tháp ăng-ten đó rồi.

7. (Clicking) I was born with bilateral retinoblastoma, retinal cancer.

(Chặc lưỡi) Tôi sinh ra với hai khối u ác tính ở mắt, ung thư võng mạc.

8. The radar with Pero antenna is named as Panda radar.

Radar với ăng ten Pero có tên là radar Panda (Gấu trúc).

9. However, Qatar maintains security cooperation with Iran through bilateral ties.

Tuy nhiên, Qatar duy trì hợp tác an ninh với Iran thông qua các quan hệ song phương.

10. Their antenna generally have sixteen segments, although other numbers are possible.

Râu thường có mười sáu phân đoạn, mặc dù số cá thể có số phân đoạn khác.

11. Qatar also has bilateral relationships with a variety of foreign powers.

Qatar cũng có quan hệ song phương với nhiều cường quốc.

12. That's the cable for the antenna so you can watch TV?

Đây là dây cáp nối với anten của Tivi.

13. Formal bilateral relations between the two exist since 12 June 1948.

Quan hệ song phương chính thức giữa hai tồn tại kể từ ngày 12 tháng 6 năm 1948.

14. In August 2011 Geng visited Nepal in order to develop their bilateral relations.

Tháng 8 năm 2011, ông đến thăm Nepal để phát triển mối quan hệ song phương.

15. Georgia – Holy See relations are bilateral relations between Georgia and the Holy See.

Quan hệ Gruzia – Tòa Thánh là quan hệ song phương giữa Gruzia và Tòa Thánh.

16. In all , government-to-government linkages between the two countries involve 60 bilateral dialogues .

Nhìn chung , quan hệ giữa chính phủ hai nước đòi hỏi đến 60 cuộc đối thoại song phương .

17. Their instrument had an excess 3.5 K antenna temperature which they could not account for.

Công cụ này có một nhiệt kế ăng-ten 3.5 K vượt quá mức mà họ không thể nào giải thích được.

18. A Bilateral Investment Treaty between the United States and Bolivia came into effect in 2001.

Một hiệp ước đầu tư song phương giữa Hoa Kỳ và Bolivia đã bắt đầu có hiệu lực năm 2001.

19. This lists ranks buildings in New York City based on pinnacle height measurement, which includes antenna masts.

Danh sách này xếp hạng các tòa nhà tại Thành phố New York dựa trên phép đo chiều cao thực tế, tức là bao gồm cả cột ăngten.

20. In spite of several cases of instrument malfunction, good data were obtained on all three antenna systems.

Mặc dù một số trường hợp bị trục trặc thiết bị, dữ liệu tốt thu được trên cả ba hệ thống ăng-ten.

21. Following then, the overall relationship between the two countries has vacillated between cooperation and bilateral struggle.

Kể từ đó, toàn bộ mối bang giao giữa hai nước đã chao đảo giữa hợp tác và xung đột hai bên.

22. Thomas Watson spent hours listening to the strange crackles and hisses and chirps and whistles that his accidental antenna detected.

Thomas Watson đã dành hàng giờ lắng nghe những tiếng lách tách xì xào tiếng ríu rắt và tiếng huýt lạ lùng mà ăng- ten ngẫu nhiên của ông thu nhận được.

23. France vigorously opposed the 2003 invasion of Iraq, straining bilateral relations with the United States and the United Kingdom.

Pháp phản đối mạnh mẽ Cuộc tấn công Iraq 2003, khiến căng thẳng trong quan hệ song phương với Mỹ và Anh.

24. As long as the White House continues to behave this way, any future bilateral trade talks will be impossible.

Nếu Nhà Trắng còn tiếp tục hành xử như vậy, thì mọi cuộc đàm phán song phương sẽ không thể tiếp tục.

25. However, this has not stopped bilateral visits and significant flows of migrants and investment capital between Taiwan and Vietnam.

Tuy vậy vẫn có những chuyến viếng thăm song phương và những luồng di cư và dòng vốn đầu tư đáng kể giữa Đài Loan và Việt Nam.