bilateral cleavage in Vietnamese


sự phân cắt hai bên, sự phân cắt hai phía

Sentence patterns related to "bilateral cleavage"

Below are sample sentences containing the word "bilateral cleavage" from the English - Vietnamese Medical Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "bilateral cleavage", or refer to the context using the word "bilateral cleavage" in the English - Vietnamese Medical Dictionary.

1. Its cleavage angles are at 56 and 124 degrees.

Các góc cát khai là 56 và 124 độ.

2. Show him a little decolletage, cleavage, bat your eyes?

Cho hắn nhìn cái cổ áo nhỏ, thấy cả khe ngực, và đá lông nheo với hắn ư?

3. Try not to be distracted by the cleavage and the hairspray.

Cố đừng để mùi keo xịt tóc làm anh sao lãng.

4. Style tips for women with ample cleavage As of 25 March 2018.

Mẹo phong cách cho phụ nữ có khe hở rộng rãi Kể từ ngày 25 tháng 3 năm 2018.

5. Since establishment of bilateral ties there has been numerous high level bilateral visits between India and Laos.

Từ khi thiết lập quan hệ song phương, đã có nhiều chuyến thăm cấp cao giữa Ấn Độ và Lào.

6. Let's start two large-bore IVs, bilateral.

Hãy dùng 2 dây truyền dịch cỡ lớn, đưa vào 2 bên.

7. (Clicking) I was born with bilateral retinoblastoma, retinal cancer.

(Chặc lưỡi) Tôi sinh ra với hai khối u ác tính ở mắt, ung thư võng mạc.

8. However, Qatar maintains security cooperation with Iran through bilateral ties.

Tuy nhiên, Qatar duy trì hợp tác an ninh với Iran thông qua các quan hệ song phương.

9. For example, do not use a photo that is a close-up of a person’s buttocks or cleavage.

Ví dụ: không sử dụng ảnh chụp cận cảnh mông hoặc ngực của một người.

10. Qatar also has bilateral relationships with a variety of foreign powers.

Qatar cũng có quan hệ song phương với nhiều cường quốc.

11. Formal bilateral relations between the two exist since 12 June 1948.

Quan hệ song phương chính thức giữa hai tồn tại kể từ ngày 12 tháng 6 năm 1948.

12. Forbes reported Turney stating, as she flipped through a Victoria's Secret catalog, "We need to quit focusing on all that cleavage."

Forbes viết về Turney, khi bà xem lướt một quyển catalogue Victoria's Secret, "Chúng ta cần chấm dứt việc tập trung vào tất cả đống hở ngực này."

13. In August 2011 Geng visited Nepal in order to develop their bilateral relations.

Tháng 8 năm 2011, ông đến thăm Nepal để phát triển mối quan hệ song phương.

14. Georgia – Holy See relations are bilateral relations between Georgia and the Holy See.

Quan hệ Gruzia – Tòa Thánh là quan hệ song phương giữa Gruzia và Tòa Thánh.

15. In all , government-to-government linkages between the two countries involve 60 bilateral dialogues .

Nhìn chung , quan hệ giữa chính phủ hai nước đòi hỏi đến 60 cuộc đối thoại song phương .

16. A Bilateral Investment Treaty between the United States and Bolivia came into effect in 2001.

Một hiệp ước đầu tư song phương giữa Hoa Kỳ và Bolivia đã bắt đầu có hiệu lực năm 2001.

17. She usually uses her beauty, or her famously exposed cleavage and large breasts to gain attention or to manipulate others to get what she wants.

Cô thường sử dụng vẻ đẹp hoặc bộ ngực lớn để hở của mình để đạt được sự chú ý hoặc lôi kéo người khác để có được những điều mình muốn.

18. This is double the efficiency of glucose release from the storage polymer starch, for which cleavage of one glycosidic linkage releases only one glucose molecule.

Đây là gấp đôi hiệu quả của sự phóng thích glucose từ tinh bột polyme lưu trữ, mà sự phân cắt của một liên kết glycosidic chỉ giải phóng một phân tử glucose.

19. The name oligoclase is derived from the Greek for little and fracture, in reference to the fact that its cleavage angle differs significantly from 90°.

Tên gọi oligocla xuất phát từ tiếng Hy Lạp có nghĩa là có các vết nứt nhỏ, vì góc cát khai của nó khác 90°.

20. Following then, the overall relationship between the two countries has vacillated between cooperation and bilateral struggle.

Kể từ đó, toàn bộ mối bang giao giữa hai nước đã chao đảo giữa hợp tác và xung đột hai bên.

21. France vigorously opposed the 2003 invasion of Iraq, straining bilateral relations with the United States and the United Kingdom.

Pháp phản đối mạnh mẽ Cuộc tấn công Iraq 2003, khiến căng thẳng trong quan hệ song phương với Mỹ và Anh.

22. As long as the White House continues to behave this way, any future bilateral trade talks will be impossible.

Nếu Nhà Trắng còn tiếp tục hành xử như vậy, thì mọi cuộc đàm phán song phương sẽ không thể tiếp tục.

23. However, this has not stopped bilateral visits and significant flows of migrants and investment capital between Taiwan and Vietnam.

Tuy vậy vẫn có những chuyến viếng thăm song phương và những luồng di cư và dòng vốn đầu tư đáng kể giữa Đài Loan và Việt Nam.

24. Last month , China and Australia signed a currency swap agreement in a bid to promote bilateral trade and investment .

Tháng trước , Trung Quốc và Úc đã kí thỏa thuận hoán đổi tiền tệ trong 1 buổi dự thầu xúc tiến thương mại và đầu tư song phương giữa 2 nước .

25. The other five Parties undertook to promote economic cooperation through strengthening bilateral/multilateral economic cooperation in energy, trade and investment.

Năm bên khác cam kết thúc đẩy kinh tế thông qua tăng cường hợp tác song phương, đa phương, hợp tác kinh tế năng lượng, thương mại và đầu tư.