bilateral commitment in Vietnamese

danh từ
cam kết song phương

Sentence patterns related to "bilateral commitment"

Below are sample sentences containing the word "bilateral commitment" from the English - Vietnamese Medical Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "bilateral commitment", or refer to the context using the word "bilateral commitment" in the English - Vietnamese Medical Dictionary.

1. Secret 2: Commitment

Bí quyết 2: Cam kết

2. Commitment Involves Obligation

Cam kết bao gồm bổn phận

3. Make a commitment.

Cam kết.

4. Secret 1 Commitment

Bí quyết 1 Gắn bó

5. Anything else requires commitment.

Những chuyện khác đòi hỏi phải phạm tội.

6. How to Strengthen Commitment

Làm sao để giữ vững cam kết hôn nhân?

7. 4 Secret 2: Commitment

4 Bí quyết 2: Cam kết

8. Dedication Not Just Another Commitment

Sự dâng mình không chỉ là một sự khấn hứa nào đó

9. Teamwork Strengthens Commitment to Marriage

Hợp tác với nhau củng cố cam kết hôn nhân

10. Private arrangement or public commitment ?

Sự thoả thuận cá nhân hay trách nhiệm của cộng đồng ?

11. Since establishment of bilateral ties there has been numerous high level bilateral visits between India and Laos.

Từ khi thiết lập quan hệ song phương, đã có nhiều chuyến thăm cấp cao giữa Ấn Độ và Lào.

12. Commitment accords the marriage dignity.

Sự cam kết giữa vợ chồng khiến hôn nhân được tôn trọng.

13. Otherwise, you wouldn't be talking about commitment.

Nếu không, cô đã không nói tới chuyện giam giữ tôi rồi.

14. Many people today are skeptical of commitment.

Nhiều người ngày nay hoài nghi về cam kết.

15. I could see their commitment and dedication.

Tôi có thể thấy sự cam kết và tận tâm của họ.

16. How would you define commitment in marriage?

Bạn định nghĩa cam kết trong hôn nhân là gì?

17. Let's start two large-bore IVs, bilateral.

Hãy dùng 2 dây truyền dịch cỡ lớn, đưa vào 2 bên.

18. That is a solemn commitment to repent.

Đó là một lời cam kết long trọng để hối cải.

19. Financial commitment and address cost recovery issues.

Cam kết tài chính và giải quyết vấn đề thu hồi vốn.

20. A vital factor is a wholehearted commitment.

Yếu tố cần thiết là phải hết lòng cam kết.

21. Casual obedience and lukewarm commitment weaken faith.

Việc miễn cưỡng vâng lời và không thật lòng cam kết làm suy yếu đức tin.

22. To strengthen your commitment, try the following:

Để củng cố sự cam kết trong đời sống lứa đôi, hãy thử làm những điều sau đây:

23. We're prepared to make a sizable financial commitment.

Chúng tôi đã chuẩn bị một hợp đồng béo bở.

24. (Clicking) I was born with bilateral retinoblastoma, retinal cancer.

(Chặc lưỡi) Tôi sinh ra với hai khối u ác tính ở mắt, ung thư võng mạc.

25. Alicia, does our relationship warrant long-term commitment?

Alicia, anh tự hỏi không biết mối quan hệ của chúng ta đã đủ bền chặt chưa?