bilateral paralysis in Vietnamese

Liệt hai bê

Sentence patterns related to "bilateral paralysis"

Below are sample sentences containing the word "bilateral paralysis" from the English - Vietnamese Medical Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "bilateral paralysis", or refer to the context using the word "bilateral paralysis" in the English - Vietnamese Medical Dictionary.

1. Coping With Paralysis

Đương đầu với tình trạng bại liệt

2. It's removed some of my paralysis.

Nó giúp tôi thoát khỏi một vài chứng bại liệt.

3. You increase paralysis, and you decrease satisfaction.

Bạn gia tăng sự tê liệt, và bạn giảm sự hài lòng.

4. Temporary paralysis occurs during REM sleep, and dysregulation of this system can lead to episodes of waking paralysis.

Liệt tạm thời diễn ra trong giấc ngủ mắt chuyển động nhanh (REM sleep), và hiện tượng rối loạn của hệ thống này có thể dẫn tới nhiều giai đoạn bóng đè.

5. Paralysis of both lower limbs, sequelae of poliomyelitis.

Liệt cả hai chân, di chứng của bệnh bại liệt.

6. Sphincter paralysis plus shocks equals Miller Fisher Syndrome.

Tê liệt cơ thắt cộng với các cơn giật đồng nghĩa với Hội chứng Miller Fisher.

7. Side effects may include muscle paralysis and difficulty swallowing .

Tác dụng phụ có thể là liệt cơ và khó nuốt .

8. The paralysis has already been diagnosed by Dr. Hamilton.

Chứng liệt đã được bác sĩ Hamilton chẩn đoán rồi.

9. Paralysis shut down his body partly... his salary completely.

Chứng bại liệt khiến bố cậu ấy dần không cử động được... và bị mất lương.

10. Since establishment of bilateral ties there has been numerous high level bilateral visits between India and Laos.

Từ khi thiết lập quan hệ song phương, đã có nhiều chuyến thăm cấp cao giữa Ấn Độ và Lào.

11. Duration of paralysis depends on the amount of chlorotoxin injected.

Thời gian tê liệt phụ thuộc vào lượng chlorotoxin tiêm vào.

12. Wouldn't take more than one scratch to cause total paralysis.

Đừng nên để bị một vết xước, vì nó dư sức để làm liệt toàn thân.

13. One effect, paradoxically, is that it produces paralysis, rather than liberation.

Một hiệu ứng, nghịch lý thay, là nó tạo ra sự tê liệt, hơn là giải phóng.

14. Side effects may include low blood pressure and prolonged paralysis.

Các tác dụng phụ có thể kể đến như huyết áp thấp và tê liệt kéo dài.

15. Other side effects include paralysis resulting in the inability to breathe.

Các tác dụng phụ khác có thể kể đến như tê liệt, dẫn đến việc khó thở.

16. Let's start two large-bore IVs, bilateral.

Hãy dùng 2 dây truyền dịch cỡ lớn, đưa vào 2 bên.

17. It shattered the political paralysis that had gripped it for years.

Nó phá vỡ sự tê liệt chính trị đã áp bức trong suốt thời gian dài

18. Nerves, if they are injured, can cause paralysis, can cause pain.

Thần kinh, nếu chúng bị tổn thương, có thể gây tê liệt, gây đau đớn.

19. One effect, paradoxically, is that it produces paralysis rather than liberation.

Một hiệu ứng, nghịch lý thay, là nó tạo ra sự tê liệt, hơn là giải phóng.

20. Polio is a viral infection that can result in permanent paralysis .

Bệnh bại liệt là bệnh nhiễm vi-rút có thể dẫn đến bại liệt suốt đời .

21. The supplements he's been taking contain yohimbe which can cause nerve paralysis.

Cái thuốc kích thích anh ta dùng có chứa yohimbe có thể gây tê liệt hệ thần kinh.

22. (Clicking) I was born with bilateral retinoblastoma, retinal cancer.

(Chặc lưỡi) Tôi sinh ra với hai khối u ác tính ở mắt, ung thư võng mạc.

23. Drugs that interfere with nerve function, such as curare, can also cause paralysis.

Các loại thuốc can thiệp vào chức năng thần kinh, ví dụ như nhựa độc cura, cũng có thể gây liệt.

24. Paralysis of respiratory muscles will lead to death in a considerably shorter time.

Việc tê liệt các cơ hô hấp sẽ dẫn đến tử vong trong một thời gian ngắn hơn đáng kể.

25. The vaccine offers protection against polio , which can cause paralysis and death .

Vắc-xin giúp phòng tránh được bệnh bại liệt có thể gây liệt và tử vong .