bilateral type in Vietnamese


kiểu hai bên, kiêu hình thành bào tử hai bên

Sentence patterns related to "bilateral type"

Below are sample sentences containing the word "bilateral type" from the English - Vietnamese Medical Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "bilateral type", or refer to the context using the word "bilateral type" in the English - Vietnamese Medical Dictionary.

1. Since establishment of bilateral ties there has been numerous high level bilateral visits between India and Laos.

Từ khi thiết lập quan hệ song phương, đã có nhiều chuyến thăm cấp cao giữa Ấn Độ và Lào.

2. Let's start two large-bore IVs, bilateral.

Hãy dùng 2 dây truyền dịch cỡ lớn, đưa vào 2 bên.

3. (Clicking) I was born with bilateral retinoblastoma, retinal cancer.

(Chặc lưỡi) Tôi sinh ra với hai khối u ác tính ở mắt, ung thư võng mạc.

4. However, Qatar maintains security cooperation with Iran through bilateral ties.

Tuy nhiên, Qatar duy trì hợp tác an ninh với Iran thông qua các quan hệ song phương.

5. Structural type system Abstract type Type system Pierce, Benjamin C. (2002).

Hệ thống kiểu cấu trúc Kiểu trừu tượng Hệ thống kiểu Pierce, Benjamin C. (2002).

6. Qatar also has bilateral relationships with a variety of foreign powers.

Qatar cũng có quan hệ song phương với nhiều cường quốc.

7. Formal bilateral relations between the two exist since 12 June 1948.

Quan hệ song phương chính thức giữa hai tồn tại kể từ ngày 12 tháng 6 năm 1948.

8. In August 2011 Geng visited Nepal in order to develop their bilateral relations.

Tháng 8 năm 2011, ông đến thăm Nepal để phát triển mối quan hệ song phương.

9. The type of tool, type three is a shell mill

Các loại công cụ, loại ba là một nhà máy vỏ

10. The study looked at Type 1 and Type 2 diabetes .

Nghiên cứu này tìm tiểu về bệnh tiểu đường loại 1 và loại 2 .

11. Georgia – Holy See relations are bilateral relations between Georgia and the Holy See.

Quan hệ Gruzia – Tòa Thánh là quan hệ song phương giữa Gruzia và Tòa Thánh.

12. The members of a type are the values of that type.

Các thành viên của một loại là những giá trị của kiểu đó.

13. In all , government-to-government linkages between the two countries involve 60 bilateral dialogues .

Nhìn chung , quan hệ giữa chính phủ hai nước đòi hỏi đến 60 cuộc đối thoại song phương .

14. Tray # Paper Type

Khay # kiểu giấy

15. Camera Port Type

Kiểu cổng máy ảnh

16. Not your type?

Không phải gu của cậu à?

17. Spreadsheet file type:

Loại tệp là bảng tính:

18. KDE file type editor-simplified version for editing a single file type

Trình sửa dạng tập tin KDE-phiên bản đơn giản hoá để sửa một kiểu tập tin

19. In the edit panel, select a new campaign type under "Campaign type."

Trong bảng chỉnh sửa, hãy chọn loại chiến dịch mới trong "Loại chiến dịch".

20. A Bilateral Investment Treaty between the United States and Bolivia came into effect in 2001.

Một hiệp ước đầu tư song phương giữa Hoa Kỳ và Bolivia đã bắt đầu có hiệu lực năm 2001.

21. Company designation Type 142M.

Định danh công ty là Type 142M.

22. Janni's the trusting type.

Janni là loại người dễ tin.

23. Dynamic Ad Insertion type

Loại chèn quảng cáo động

24. Declare " %# " has wrong type

Khai báo « % # » có kiểu sai

25. Faults: Hound-type head.

Đầu nhụy 1; dạng đầu.