bilaterally in Vietnamese

Phó từ
tay đôi, song phương

Sentence patterns related to "bilaterally"

Below are sample sentences containing the word "bilaterally" from the English - Vietnamese Medical Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "bilaterally", or refer to the context using the word "bilaterally" in the English - Vietnamese Medical Dictionary.

1. Spain maintains economic and technical cooperation programs and cultural exchanges with Latin America, both bilaterally and within the EU.

Tây Ban Nha duy trì các chương trình hợp tác kinh tế và kỹ thuật cùng trao đổi văn hoá với Mỹ Latinh, cả song phương lẫn trong khuôn khổ Liên minh châu Âu.