bilbed morning-glory in Vietnamese


cây muồng biển, ipomea pescaprae

Sentence patterns related to "bilbed morning-glory"

Below are sample sentences containing the word "bilbed morning-glory" from the English - Vietnamese Medical Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "bilbed morning-glory", or refer to the context using the word "bilbed morning-glory" in the English - Vietnamese Medical Dictionary.

1. They lived for glory; they died for glory; and glory is their eternal creward.

Họ đã sống cho vinh quang; họ đã chết cho vinh quang; và vinh quang là phần thưởng vĩnh cửu của họ.

2. Eternal glory.

Vinh quang bất diệt.

3. Seize your glory!

Giành lấy vinh quang!

4. Moses’ face reflected glory

Gương mặt Môi-se phản chiếu sự vinh hiển của Đức Chúa Trời

5. “Charm” brought Abigail “glory”

“Duyên” mang lại “sự tôn-trọng” cho A-bi-ga-in

6. “For people to search out their own glory, is it glory?”—Proverbs 25:27.

“Cầu-kiếm vinh-hiển cho mình, ấy gây sự tổn-hại”.—Châm-ngôn 25:27.

7. Bonamia menziesii, commonly known as Hawaiʻi lady's nightcap, is a species of flowering plant in the morning glory family, Convolvulaceae, that is endemic to Hawaii.

Bonamia menziesii, tiếng Anh thường gọi là Hawaiʻi Lady's Nightcap, là một loài thực vật có hoa thuộc họ bìm bìm, Convolvulaceae, là loài đặc hữu của Hawaii.

8. "Glory, Glory Leeds United" was a popular chant during Leeds' 1970 FA Cup run.

"Glory, Glory Leeds United" là bài hát phổ biến của cổ động viên Leeds United tại Cúp FA 1969-70.

9. Orchids in All Their Glory

Hoa phong lan với cả vẻ lộng lẫy

10. That's my mother's glory box.

Của hồi môn của mẹ tôi đấy.

11. “Before Glory There Is Humility”

“Sự khiêm-nhượng đi trước sự tôn-trọng”

12. When Jesus Comes in Kingdom Glory

Khi Chúa Giê-su đến trong sự vinh hiển của Nước Trời

13. 96 And the glory of the celestial is one, even as the glory of the asun is one.

96 Và vinh quang thượng thiên thì độc nhất, giống như vinh quang của amặt trời thì độc nhất.

14. How can humans reflect God’s glory?

Làm sao loài người có thể phản chiếu vinh quang của Đức Chúa Trời?

15. And from the sunrise his glory,

Từ phương mặt trời mọc, họ sẽ kính sợ vinh quang ngài;

16. Lord, have mercy. (three times) Glory...

Tranh Tết thì Chúc phúc, Tứ quý,...

17. glory to the name of God

sự vinh hiển của danh Đức Chúa Trời

18. 18 Come down from your glory,

18 Hỡi con gái sống ở Đi-bôn,+

19. All thoughts of glory are gone.

Mọi ý nghĩ vinh quang mất sạch.

20. It's been catapulted to international glory.

Nó được sử dụng khắp nơi trên thế giới.

21. “Let His Glory Fill the Whole Earth”

“Nguyện khắp trái đất được đầy sự vinh-hiển của Ngài!”

22. I will change their glory into disgrace.

Ta sẽ đổi sự vinh hiển chúng thành sự nhục nhã.

23. 97 And the glory of the terrestrial is one, even as the glory of the moon is one.

97 Và vinh quang trung thiên thì độc nhất, giống như vinh quang của mặt trăng thì độc nhất.

24. So you take all the glory, thanks...

Nên anh cứ nhận hết vinh quang đi, cảm ơn...

25. He awakens me morning by morning;

Mỗi buổi sớm mai, ngài đánh thức tôi,